Home Propovedi Strašna realnost poslednjih dana

Strašna realnost poslednjih dana

1948
0
SHARE

Braćo moja i sestre, neprikosnoveno shvatamo da je Zemlja veoma opasna planeta za život. Možete biti uvučeni u rat, rat sa kojim uistinu nemate nikakve veze i postati žrtva mržnje, pohlepe i borbe za moć ljudi na visokim pozicijama. Mesecima smo svedoci eskalacije ratova na Bliskom Istoku, i svesni smo neovisno od nivoa, svih strahota koja prate te ratove. Ovih smo dana svedoci kataklizmičnih dešavanja u Asadovoj despotiji, u Siriji i možete biti sigurni da pre nego što bude postignuto trajno rešenje za tu zemlju da će tinjajući rat odneti još hiljade ukoliko ne i desetine hiljada života. Nažalost to nije ništa novo u svetu koji nas okružuje.

Zemlja je podjednako opasno mesto za život usled činjenice da možete postati žrtva zemljotresa ili cunamija. Možete umreti od gladi zato što vam je hrana nedostupna ili alternativno usled toga što hrana ne može da bude dopremljena do vas usled bilo koje iz palete prirodnih katastrofa. Može vam se desiti da postanete žrtva vatre, poplave što je sve ono što na svojim ekranima viđamo iznova i iznova i iznova.

Neovisno od činjenice da život u ovom svetu ima svoja blaženstva i blagoslove, i neovisno od činjenice da naš svet, naša planeta sadrži nesumnjive otiske božanske tvorevine, kao i da je Božja blagonaklonost utkana u samu strukturu života na ovoj planeti, i neovisno od činjenice da smo snabdeveni bogatstvima i da nam stoje na raspolaganju sve neophodne namirnice, naličje tih istih namirnica i bogatstava nas bez i najmanje sumnje uvodi u pogibeljne opasnosti.  Možete umreti od bolesti uslovljene otrovima sadržanim u vašoj hrani. Može vam se desiti da budete ozračeni do smrti. Sve ove mogućnosti koje sam upravo naveo predstavljaju naličje blagoslova. Mi stvaramo civilizacije, stvaramo nove useve, podižemo brane kako bi zaustavili rečne tokove. Iskorištavamo sva prirodna bogatstva sveta međutim istovremeno usmeravamo sve svoje moći u stvaranje zaštite od samih stvari koje proizvodimo. Ovo je veoma opasno mesto za život. Nesreća je suda oko nas. Ratovi i smrt su ali neprekidno prisutni i izviru iz hiljada različitih izvorišta.

Sve ovo, naravno, ni u kom slučaju ne iznenađuje nikoga ko razume Bibliju. Ljudska istorija nije iznenađenje za Boga i nije iznenađenje za Gospoda Isusa Hrista. Ukoliko otvorite vaše Biblije na evanđelje po Mraku 13. poglavlje, pronalazimo Isusa u poslednjem danu Njegove zemaljske službe, u Jerusalimu, u sredu Svete Nedelje. U četvrtak On će se sa svojim učenicima spremati za proslavu Pashe. U petak će biti razapet. U nedelju će vaskrsnuti iz mrtvih.

Međutim, na ovom mestu, poslednjeg dana Isusove javne zemaljske službe On privodi kraju zemaljsku službu govorom Svojim učenicima, od 43 strofe 12. poglavlja. I ostatak tog kao i čitav sledeći dan Isus se usresredio da im govori.

U ovom delu koji je za nas zapisan od Mateja u 24 i 25. poglavlju, ali i od Luke u 21. poglavlju, Gospod nam daje sliku istorije koja će se dogoditi. Njegove reči su proročanske. One su reči predviđanja, i svakako će vam biti više nego poznate obzirom da se istorija upravo na taj način odvijala.

Njegove reči su neprikosnoveno morale biti šokantne njegovim učenicima. One su bile šok svih šokova za njih, naime ono što im naš Gospod govori, obzirom da su oni očekivali Kraljevstvo. Na kraju krajeva Kralj je stigao. Oni su uvereni da je Isus Sin Božji, da je On Mesija i da je On taj koji će ustanoviti Svoje Kraljevstvo. Oni veruju da će u najskorije vreme doživeti utanovljenje veličanstvenog Kraljevstva. Njima su svakako bili u mislima, primera radi, reči zapisane u Isaiji 9. poglavlje,  da će mu vlast biti na ramenima, da će On bukvalno preuzeti vlast ne samo u Izraelu već širom Sveta. Njima su poznate reči proroka Zaharije 14. poglavlje koje detaljno opisuje da dolazeći Mesija ustanovljava Svoju vlast na celoj Zemlji. Takođe, im je svakako bilo poznato Starozavetno obećanje koje je upućivalo u pravcu tog Kraljevstva. Mesija je došao da ustanovi Kraljevstvo, da uništi sve Božje neprijatelje, uništi sve neprijatelje Izraela, obnovi slavu Jerusalima, okupi sve Jevreje u zemlju u kojoj će ustanoviti svoje Kraljevstvo i odakle će vladati svetom.

Izrael će biti povlašćena nacija. Pravednost, mir, znanje i istina će ispuniti Svet. I život kakav je bio do tada više neće postojati. U celosti im je bilo jasno da je Isus Mesija, najavljen od Jovana Krstitelja, potvrđen čudesima, i istinom učenja. On je ušao u Jerusalim tog ponedeljka, nedelje na koju je usmerena naša pažnja, i priređena Mu je za Mesiju sasvim odgovarajuća dobrodošlica. Sve se činilo da se odvija po planu. I u tom momentu je neko pritisnuo dugme pauze i mi smo i dalje u stanju pauze. Ono što se činilo blisko je zakočeno.

Iz tog razloga pitanje učenika, koje pronalazimo u ovom delu, kada će doći Kraljevstvo? Oni su sada bolno svesni da umesto da govori o Kraljevstvu, Isus govori specifično o Svojoj smrti. Prvosveštenik i predvodnici Izraela će Me uhapsiti, tući me, zbijati šale na moj račun, razapeće me na krst i Ja ću ponovo ustati, vaskrsnuti. To im je bilo rečeno nebrojeno puta.

Gledajući iza toga, oni su pretpostavili da ukoliko je takva situacija, čim On vaskrsne on će momentalno ustanoviti svoje Kraljevstvo. To je ono što oni očekuju. To je očekivanje koje je neskriveno iza reči 13. poglavlja. Stoga vas molim da sada otvorite svoje Biblije upravo na to poglavlje.

I kad je izlazio iz hrama, reče mu jedan od učenika njegovih: Učitelju, gle kakvo kamenje, i kakve građevine! I odgovarajući Isus mu reče: Vidiš li ove velike građevine? Ni kamen na kamenu neće ovde ostati koji se neće razmetnuti. I kad seđaše na gori Maslinskoj prema hramu, pitahu ga nasamo Petar i Jakov i Jovan i Andrej: Kaži nam: kada će to biti? I kakav je znak kada će se to sve svršiti? A Isus odgovarajući poče im govoriti: „Pazite da vas ko ne prevari. Jer će mnogi doći u moje ime govoreći: Ja sam, i mnoge će prevariti. A kad čujete ratove i glasove o ratovima, ne plašite se; jer to treba da bude; ali to još nije kraj. Jer ustaće narod na narod i kraljevstvo na kraljevstvo; i biće zemljotresa po svetu; i biće gladi i meteži. To je samo početak trudbenih bolova. A vi se čuvajte; jer će vas predavati sudovima i po sinagogama će vas bičevati, i pred vojvode i kraljeve izvodiće vas mene radi za svedočanstvo njima. I svima narodima treba najpre da se propoveda evanđelje. A kada vas povedu da vas predaju, ne brinite se unapred šta ćete govoriti, niti se pripremajte, nego što vam se dade u onaj čas to govorite; jer nećete vi govoriti nego Duh Sveti. I predaće brat brata na smrt i otac dete, i ustaće deca na roditelje i pobiće ih. I svi će vas omrznuti zbog imena moga. Ali koji pretrpi do kraja taj će se spasti. A kad vidite da Gnusoba Opustošenja, za koju je govorio prorok Danilo, stoji gde ne treba – koji čita da razume – tada koji budu u Judeji neka beže u gore, i koji bude na krovu da ne silazi u kuću, niti da ulazi da uzme što iz kuće svoje; i koji bude u polju da se ne vraća natrag da uzme haljinu svoju. Ali teško trudnicama i dojiljama u te dane! Nego se molite Bogu da ne bude bežanje vaše u zimu. Jer će u te dane biti nevolja kava nije bila od početka tvorevine što je Bog stvorio do sad,  niti će biti. I da Gospod ne skrati te dane, niko se ne bi spasao; ali izabranih radi, koje izabra, skratio je te dane.  I tada ako vam neko kaže „Evo ovde je Mesija“, ili „Eno onde“, ne verujte. Jer će se pojaviti lažne mesije i lažni proroci, i pokazaće znake i čudesa da bi, ako je moguće, prevarili i izabrane. Ali vi se čuvajte; evo sve sam vam kazao unapred. Ali u te dane, posle te nevolje, sunce će se pomračiti, i mesec svoju svetlost izgubiti. I zvezde će pasti sa neba i sile nebeske će se pokrenuti. I tada će ugledati Sina Čovečjega gde dolazi na oblacima sa silom i slavom velikom. I tada će poslati anđele svoje i sabraće izabrane svoje od četiri vetra, od kraja zemlje do kraja neba. A od smokve naučite pouku: Kada se već njene grane podmlade i olistaju, znate da je blizu leto. Tako i vi kada vidite ovo da se događa, znajte da je blizu kod vrata. Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne dogodi. Nebo i zemlja će proći, ali reči moje neće proći. A o danu tome ili o času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, do jedino Otac. Pazite, bdite i molite se; jer ne znate kad će vreme nastati. Kao što čovek odlazeći ostavi kuću svoju, i dade slugama svojim vlast, i svakome svoj posao; i vrataru zapoved da bdi. Bdite, dakle, jer ne znate kada će doći gospodar kuće: uveče ili u ponoć ili u poj petlova ili ujutru, da ne dođe iznenada i nađe vas da spavate. A što vama govorim, svima govorim. Bdite!

Ovo je moralo biti uistinu parališuće iskustvo za učenike, da čuju ove reči obzirom da je iz tih reči kristalno jasno proisticalo da će poprilično dugačak vremenski period morati da protekne pre nego što se sve navedeno ne ispuni. Ratovi, glasine o ratovima koji su se i inače dešavali svo vreme, ukazuju da će biti još mnoštvo ratova i glasina o ratovima, dakle ne jedan rat i ne jedna glasina o ratu. Kraljevstva protiv kraljevstava, nacije protiv nacija, zemljotresi na raznim delovima Zemlje, glad, progon, rasprostranjeni progon od neznabožaca i od strane Jevreja, progon i nasilne smrti unutar porodica; ti specifični događaji otpočinju u 14. strofi, GNUSOBA OPUSTOŠENJA,  vremenom velikih nevolja, i tek posle toga će se pojaviti znak povratka Gospoda Isusa.

Dakle, naš Gospod im je pojasnio pitanje Svog povratka i uspostavljanja Kraljevstva rekavši da će proći vreme, vreme koje će karakterisati katastrofalni događaji koji su i inače predstavljali svakodnevnicu ove planete od Pada čovečijeg. Ratovi, katastrofe i neredi – i to će se nastaviti jedan duži vremenski period. Vernici će biti predmet progona, dapače mučeništva. Lažni Hristovi, lažni proroci će ispuniti istoriju svojim prevarama pre nego što se On vrati.

Drugim rečima, vremenski period od prvog dolaska našeg Gospoda do njegovog Drugog Dolaska, će biti karakterisan nemilosrdnim nevoljama, nevoljama koje će konačno eskalirati u periodu Velikih Nevolja, u periodu poslednjih nekoliko godina ljudske istorije unutar koga će nevolje dostići apsolutno epske proporcije.

Ukoliko podelimo ovaj deo, a možemo ga podeliti na više načina, prve dve strofe govore o razaranju hrama, a strofe od 3. do 13. , o kojima ću propovedati ove večeri, govore o sadašnjoj istoriji. Sledbeno, od 14. do 23. strofe je opisan specifičan budući period Velikih Nevolja. I konačno od 24. strofe do kraja ovog dela Gospod govori o svom Drugom Dolasku.

Dakle između prvog i Drugog Dolaska, život na ovoj planeti će biti obeležen neprekidnim nevoljama. Taj opšti vremenski period i nevolje će predstavljati specifičan vremenski period opisan od 5. do 13. strofe, i na taj ću se deo vratiti za kratko vreme.

Dopustite mi, braćo moja i sestre, da umetnem jednu fusnotu na ovom mestu. Ovo je još jedan dokaz božanstva našeg Gospoda obzirom da događanja za koja je rekao da će se odigrati, su se uistinu i dogodila. On je predvideo uništenje hrama u 1. i 2. strofi, i hram je do temelja uništen 70. godine Gospodnje. On je predvideo da od Hrama kamen na kamenu neće ostati, i to se desilo 70. godine Gospodnje, i hram nikada nije obnovljen. On je predvideo prirodu života na ovoj pokvarenoj planeti, i sve što je prorekao se obistinilo. I ukoliko želite da spoznate sve što je On rekao, spojte Matejev, Markov i Lukin opis i dobićete kompletnu sliku života na ovoj planeti. I događaji za koje je Isus rekao da će se dogoditi, su se dogodili i svima su nam neprikosnoveno poznati.

Iz ovoga zaključujemo, i to je veoma važno da čujete, da je Biblija uvek u savršenoj podudarnosti sa realnošću. Kada Biblija ustvrdi da će se nešto dogoditi, kako u opštim tako i u specifičnim opisima, upravo na taj način se buduća istorija odmota. Imate specifičan događaj 70. godine Gospodnje koji ispunjava reči našeg Gospoda i ispunjava ono što je zapisano u Svetom Pismu. Imamo opšti opis vremenskog perioda između dva dolaska Hrista za koji apsolutno znamo da najvernije preslikava kako dosadašnju istoriju tako i aktuelnu današnjicu. I u budućem vremenu Velikih Nevolja, vrlo specifični događaji su opisani a u kontekstu GNUSOBE OPUSTOŠENJA i kraja tog perioda koji predstavlja nebeski znak povratka Isusa Hrista i sve to će se dogoditi do detalja upravo onako kako je opisano u Svetom Pismu, a u to možemo biti apsolutno sigurni ukoliko preispitamo istoriju i uporedimo je sa Svetim Pismom – braćo moja i sestre istorija uvek potvrđuje Sveto Pismo.

Ponoviću. Biblija je uvek savršeno podudarna realnošću. Sve što Biblija govori o stvaranju je u saglasju sa realnošću. Sve što govori o Bogu je u apsolutnom saglasju sa realnošću. Sve što piše o čoveku je podjednako u perfektnom saglasju sa realnošću. Sve što je u Bibliji ispisano o istoriji je upravo onako kako se istorija dogodila. I ništa od ovoga ne može biti protivurečeno.

A sada usmerimo pažnju na stihove; počećemo sa 1. i pratiti do 13. stiha, ali pre toga želim da vam skrenem pažnju na nekoliko tačaka. Pre svega, naš Gospod je predvideo razaranja hrama, 1. i 2. strofa. „I kada je izlazio iz hrama, reče mu jedan od njegovih učenika: Učitelju, gle kakvo kamenje, i kakve građevine! I odgovarajući Isus mu reče: Vidiš li ove velike građevine? Ni kamen na kamenu neće ovde ostati koji se neće razmetnuti.

Vratimo se sada na iskustvo našeg Gospoda u Hramu. Isus je došao u hram u ponedeljak po trijumfalnom ulasku u Jerusalim; vratio se u hram u utorak i izbacio sve prodavce i kupce, sve lopove koji su ispunili to sveto mesto. Zatim se Hrist vratio u sredu i boravio u hramu čitav dan. I u okviru tog jednog dana, kome su prethodile stotine godina, je u hramu propovedana istina obzirom da je Sama Istina poučavala u hramu.

Na kraju dana, Isus napušta hram. Odlazi u pravcu istoka, obzirom da je odseo kod Svojih prijatelja, Marije, Marte i Lazara, koji su živeli istočno od ulaska u hram, istočne kapije, preko Maslinske gore u pravcu istoka i potom nešto niže u zaseoku Vitaniji, nekoliko kilometara od Jerusalima.

Dakle, dok su napuštali hram krajem tog dada u suton, hodajući u pravcu Vitanije, jedan od Njegovih učenika (ili možda i svi njegovi učenici) je pogledao na lepotu i čudesnost tog neverovatnog hrama. Kao što sam vam ranije govorio, hram je bio prekriven zlatom, to je bila masivna građevina. Bukvalno je građena decenijama, i usput budi stavljeno svim istoričarima i teolozima na znanje, kada je hram razoren 70. godine Gospodnje, on i dalje nije bio završen. Uistinu u momentu razaranja je bio u svojoj 80. godini izgradnje a i dalje daleko od kraja iste. To je, svekoliko i neovisno, bio masivni spomenik arhitektonskoj briljantnosti i genijalnosti Heroda, kao i njegovoj neusahloj želji da prikaže svetu svoje bogatstvo. Obliven zlatom i pokriven zavetnim poklonima svekolikih vrsta koje su prikazivale bogatstvo darova koji su dodavali lepoti građevine.

Iz jutra kada bi se popeli na Maslinsku goru, niste mogli gledati građevinu obzirom da je odbljesak jutarnjeg sunca zaslepljivao. U predvečerje njegov sjaj je bio jedva nešto manji, i hram je uistinu predstavljao najlepšu građevinu antičkog sveta. Učenici su bili impresionirani „kakvo kamenje, i kakve građevine.“ Međutim Isus im odgovara rečima, „Ni kamen na kamenu neće ovde ostati koji se neće razmetnuti.

Budite sasvim sigurni, braćo moja i sestre, da su učenici bili u celosti svesni apostazije hrama. Oni su u potpunosti svesni pokvarenosti Judejske religije i  bili su svedoci onoga što je Hrist učinio dva puta… jedan put na početku svoje zemaljske službe (opisane u 2. poglavlju evanđelja po Jovanu) i drugi put upravo u četvrtak te nedelje – on je suštinski učinio istu stvar. Učenici su bili svesni korumpiranosti religioznog sistema Izraela. Taj isti religiozni sistem je bio neprijatelj Hrista tokom čitave njegove zemaljske misije i shodno tome je bio ne prijateljski naklonjen i prema Njegovim pratiocima, Njegovim Apostolima i Njegovim učenicima.

Interesantan je segment Svetog Pisma iz evanđelja po Luki 19. poglavlje koje bi trebalo spomenuti na ovom raskršću. Luka 19:40 beleži Isusove reči „Kažem vam, ako oni zaćute“ a to se odnosilo na ljude koji su pevali „Blagosloven Kralj koji dolazi u ime Gospodnje! Mir na nebu i slava na visinama“ (Luka 19:38). Oni su klicali Hristu. Isus je tu rečenicu izgovorio kao odgovor protestu prisutnih Farizeja. Farizeji iz gomile su mu dovikivali „Učitelju, zabrani učenicima svojim, oni ne bi trebali govoriti što govore. Oni sigurno ne bi trebali da te proslavljaju kao Kralja“.

Međutim Isus je odgovorio, „Kažem vam, ako oni ućute, kamenje će povikati.“ (Luka 19:40) Koje kamenje? Koje kamenje? Sledeća strofa „I kada se približi, videvši grad zaplaka nad njim“ Nadalje u 43. i 44. strofi Hrist govori „Jer će doći na tebe dani, i okružiće te neprijatelji tvoji opkopima, i opkoliće će te, i stegnuće te sa svih strana. i srušiće tebe i decu tvoju u tebi, i neće ostaviti u tebi ni kamena na kamenu, zato što nisi poznao vreme u kojem si pohođen.“ U tom momentu On je ušao u hram tog utorka da ga očisti.

Koje kamenje će povikati u svedočenju Isusa? Reći ću vam braćo moja i sestre. Kamenje od koga je sazidan hram. Kamenje koje bi povikalo bi bilo isto ono kamenje koje je ležalo u ruševinama, ostavljeno po osudi Božjoj. Sva ta lepota koju su učenici posmatrali dok su napuštali hram je predstavljala ali samo simbol pokvarene apostatske religije. „Eto će vam se ostaviti kuća vaša (Izraeljeva)“ govori Isus u Mateju 23:38pusta.“ Čaša Božijeg gneva je puna. Sve, ali sve propada. I 70. godine Gospodnje to je upravo ono što se dogodilo.

Dakle prvo što Isus predviđa je uništenje hrama i kao što svi znamo, istorija je zabeležila da se tačno tako i dogodilo.

U tom momentu, idemo dalje braćo moja i sestre i stižemo do 3. strofe. Oni stižu do Maslinske Gore i sedaju nasuprot hramu… I naš Gospod je sedeo na Maslinskoj Gori nasuprot hramu. I dalje su gledali u pravcu građevine. Naš Gospod je gledao osećajući mešavinu svetog besa i tuge obzirom, a siguran sam da prizivate pamćenju, da sam neposredno pročitao da je plakao nad gradom Jerusalimom. Izustio je: „Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane tebi, koliko puta htedoh da saberem čeda tvoja, kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila, i ne htedoste.“ (Matej 23:37) Sa mesta na kome su sedeli imali su savršen pogled na čitav grad. Čak i danas ukoliko se uspenjete na Maslinsku Goru i okrenete se direktno u pravcu zapada, kristalno jasno vidite preostali zid hrama kao i njegovo predvorje. Naš Gospod i njegovi učenici su bez ikakve sumnje videli hram kako se izdiže iznad istočnog zida. Dok su sedeli i gledali, a pošto su upravo čuli reči Hrista da će čitav kompleks biti razoren, njihov pogled je morao biti još čistiji i oštriji. Petar, Jakov, Jovan i Andrej, koji su na svojevrstan način predstavljali najuži krug… Petar, Jakov, Jovan i Andrej, dva para braće koji su činili prisnu grupu koja je bila oko Isusa, oni su Ga nasamo, tako da se izrazim, ispitivali- I ovo je njihovo pitanje, 3. strofa, „Kaži nam kad će to biti i kakav je znak tvoga dolaska i svršetka veka?“ Želeli su naime znati kada će se odigrati ustanovljenje mesijanskog kraljevstva.

U suštini, njihovo pitanje je sveobuhvatnije od razaranja hrama obzirom da u Mateju 24:3 Matej zapisuje da su pitali o znaku svršetka veka… dolazećem svršetku veka. I znak dolazećeg veka.. čak i reč dolazećeg nosi značenje pojave PARUSIJA. Kada će se dogoditi božansko prisustvo, kraj ovoga veka, kraj ovog veka ukoliko želite preciznije, veka apostazije i ispunjenje svih obećanja vezanih za Kraljevstvo, koliko brzo će se to sve dogoditi? 40 dana po Isusovom vaskrsenju, učenici su i dalje postavljali isto pitanje kako stoji u Delima Apostolskim 1:6 „Gospode, hoćeš li u ovo vreme uspostaviti kraljevstvo Izrailjevo?“ Evidentno su se nadali protiv svake nade da sve što treba da se dogodi jeste 40 dana ratova, glasina o ratovima, nacije protiv nacija, kraljevstva protiv kraljevstva, zemljotresi, glad, itd., itd., itd.

Međutim naš Gospod im u ovom delu Svetog Pisma pruža potpun odgovor. U stvari, ovo je najduži odgovor zabeležen u Svetom Pismu na bilo koje pitanje postavljeno našem Gospodu i od izuzetnog je značaja da ga razumemo obzirom da ono odgovor pretstavlja pročanstvo budućnosti i ujedno budućnosti u kojoj mi živimo.

Na ovom mestu je neophodno da vam pružim pojašnjenje. Naime, kako je više nego evidentno naš Gospod je kristalno jasno pesimističan. Sa druge strane, u doba današnje (i neovisno od suštine Svetog Pisma) prisutni su brojni ljudi koji veruju da će se svet popraviti. To su post – milenijumnisti. Njihovo je duboko uverenje, iako ponavljam da ma koliko bio upućen u njihovu literaturu ništa mi nije bliže shvatanje ideje, da će svet u vremenu biti sve bolji i bolji i bolji i sve do Milenijumskog Kraljevstva. Milenijumsko Kraljevstvo će, po njihovom uverenju, predstavljati proizvod napora crkve i otkupljenog sveta. Oni će stvoriti bolji svet. Oni će preuzeti čovečanske institucije i načiniti svet boljim, dapače stvoriće stvoriće Kraljevstvo i predati ga Hristu.

Jednu stvar koju vam garantujem, Isus nipošto nije bio post – milenijumista. On svakako nije verovao da će svet vremenom postati bolje i bolje i bolje mesto. Njegov je u suštini dugačak pesimistički pogled na istoriju koja mora da se dogodi. Isus ne kaže kad. Dapače, on je jasan u rečima „A o danu tome ili o času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, do jedino Otac.“ (13:32) Sa druge strane On definiše prirodu ljudskih iskustava dok istorija isčekuje Njegov povratak. Dok istorija čeka da se On vrati biće baraž lažnih Hristova, lažnih Mesija, lažnih učitelja, lažnih proroka, ratova, prirodnih katastrofa, progona i to sve nabrojano će protokom vremena postajati sve gore i gore i gore; da bi na samom kraju, erupcija tih stvari i događaja poprimila epsku proporciju, kakva je opisana u Knjizi Otkrovenja od 6. do 19. poglavlja, u sedmogodišnjem periodu nazvanom period Velikih nevolja. Čak šta više, poslednje tri i po godine ovog sedmogodišnjeg perioda će biti najgore.

Ta proročanstva ne opisuju događanja iz 70. godine Gospodnje. To naravno nije moguće, no i pored toga pronalazimo Preteriste koji tvrde da se sve što je naš Gospod prorokovao dogodilo 70. ili do 70. godine Gospodnje. To je neprikosnoveno i u svekolikom obliku pogrešna interpretacija. Dovoljno je samo pratiti Sveto Pismo kako je napisano namesto umetanja nepostojećeg u savršenu i konačnu Reč Božju.

Usput, to se savršeno uklapa u suštinsko razumevanje božanstva našeg Gospoda obzirom da potvrđuje Njegovo božanstvo u pogledu apsolutne tačnosti i istinitosti. Sledeće što moram naglasiti je da Drugi Dolazak nipošto ne predstavlja opciono učenje ili doktrinu. Drugi Dolazak Gospodnji nije doktrina koja treba da nas zabavi. Svakako nije ni doktrina u okviru koje možete prihvatiti bilo koji iz dijapazona mogućih viđenja. Gospod je izrekao nešto, ne sve. U celosti sam, braćo moja i sestre, svestan rastuće popularnosti promene viđenja Drugog Dolaska Gospodnjeg. Međutim, najjasnije naglašavam da postoji samo jedno Biblijsko viđenje i jedno ispravno shvatanje Drugog Dolaska a to shvatanje Drugog Dolaska proizilazi iz identičnih pravila istorijskog, gramatičkog i sadržajnog objašnjenja – značenja teksta… istim pravilima kojim tumačite sve drugo. Crkva živi u očekivanju Hristovog povratka. Stvari i događaji na koje je ukazano se događaju sada kao i što su se događali tokom dosadašnje ljudske istorije, međutim mi još nismo stigli do vremena Gnusobe Opustošenja, vremena Velikih Nevolja, ili povratka Isusa Hrista. Potpuno je nemoguće nagurati sve to u događanja 70. godine Gospodnje podjednako kao što ih je nemoguće nabiti u bilo koji drugi vremenski period dosadašnje istorije.

Dakle, Gospod otpočinje predviđanjem neposrednog razaranja hrama i On je potpuno precizan i tačan u tome, upravo kao što je i čitavo Sveto Pismo apsolutno precizno i tačno.

Naredna stvar o kojoj naš Gospod govori dok opisuje dolazeći vremenski period je činjenica da će biti obeležen obmanom. Prvo će doći do razaranja hrama a potom do obmane, što uistinu jeste opšta realnost. U međuvremenu Njegovog odlaska i Njegovog povratka, svet će biti podložen neprekidnim obmanama duhovnih lažova. 5. strofa, braćo moja i sestre, otpočinje Isusovim rečima „Pazite da vas ko ne prevari.

Otpočeću ozbiljnim savetom braćo moja i sestre, kada otpočnete ispitivanje budućnosti, pazite da ne potpadnete pod ljude koji će vas hraniti pogrešnim informacijama, okrenite leđa ludostima horoskopa i svekolikih vidovnjaka. Ukoliko želite da budem precizniji  u pogledu potencijalnog imena, držite se podalje od Nosterdamusa i fele koja prati taj specifični žanr. Ne pratite obmanjivače iako će ih biti mnoštvo. Lažni učitelji, lažni proroci, lažni Hristovi će ispuniti vekove i oni će činiti lažna proročanstva o najširem spektru događaja; pazite da vas ko ne prevari! Braćo moja i sestre jedini način izbegavanja da budete prevareni je kroz čvrsto pridržavanje svake reči, svakog znaka interpunkcije Svetog Pisma.

Neki od tih ljudi koji se uistinu pojavljuju, pokušaće da vas uvere, neki od njih će biti dapače toliko drski da sebe proglase Hristom. 6. strofa „Jer će mnogi doći u moje ime govoreći: Ja sam, i mnoge će prevariti.“ Biće tu, kao što je već bilo, lažnih Hristova, bizarnih vrsta poput Mensona ili vođe Narodnog hrama Džonsa, a oni su ali samo primeri nebrojenih lažnih Hristova, ljudi koji će tvrditi da jesu Isus. Oni će nastavljati da obmanjuju. Oni će imati pratioce koji će ih u mnogim slučajevima pratiti do u smrt.

Molim vas da pređete na 22. strofu. Čuli ste me, čitajte napisano „Jer će se pojaviti lažne mesije i lažni proroci, i pokazaće znake i čudesa da bi, ako je moguće, prevarili i izabrane.“ Oni naravno ne mogu obmanuti izabrane međutim će povući da ih prate oni koji nisu istiniti vernici.

Braćo moja i sestre, želim da progovorim o ovome na način koji će vam biti interesantan. Naime, uvek je bilo lažnih proroka, uvek je bilo lažnih učitelja i mi smo toga svakako svesni; uvek je bilo ljudi koji su sebe proglašavali Isusom, neki od kojih su se isticali više od drugih. Međutim kako se budemo približavali kraju ljudske istorije i vremenskom periodu nazvanom period Velikih Nevolja, postoji veoma precizno ispunjenje proročanstva koje hoću da shvatite, i ono se odnosi na Islam.

Većina ljudi razmišlja o Islamu kao o potpuno različitoj religiji od Hrišćanstva, o religiji koja nema ali nikakve veze sa Hrišćanstvom. Mi bi mogli pomisliti da ukoliko je neko Musliman on ili ona nemaju apsolutno nikakve veze sa Hrišćanstvom. Naravno u svetu uistinu pronalazimo mnoštvo religija koje zaista nemaju nikakve veze sa Hrišćanstvom, Budizam nema nikakve veze sa Hrišćanstvom i mnoge druge religije takođe nemaju ni najmanju vezu sa Hrišćanstvom. Međutim, i ovo je veoma važno međutim da shvatite moja braćo i sestre, fascinantan je broj religija koje jesu na izgled u vezi sa Hrišćanstvom obzirom da Satana želi da falsifikuje i obmane prilazeći istini što je bliže moguće.

Mi smo svedoci postojanja ljudi koji se stvarno ispovedaju kao evanđelisti a misle na sledeći način – dakle Muslimani ne samo da veruju u Boga, obzirom da su monoteisti, već su Muslimani sasvim O.K. obzirom da oni zapravo veruju u Isusa. I uz put budi rečeno, oni zaista veruju u Isusa. Brajan McClaren heretik tako nazvane Rastuće Crkve piše u svojoj knjizi „Tajna poruka Isusa“, i ovo je citat da ne bude zabune „Svi Muslimani poštuju Isusa kao velikog proroka i stoga bi novo mišljenje o Isusovoj poruci predstavilo zajedničko stanište za neodložno potreban religiozni dijalog. To i takvo novo shvatanje Isusove poruke može predstavljati način spasenja brojnih religija uključujući i Hrišćanstvo“ kraj citata.

Dakle ukoliko želimo da spasemo Hrišćanstvo kao i da spasemo druge religije, moramo se sastati a to nije teško obzirom da prirodno možemo početi sa Muslimanima zato što oni već veruju u Isusa. Popularni pisac Toni Kampolo piše a ja citiram „Kada slušamo Muslimanske mistike dok govore o Isusu i njihovoj ljubavi prema Isusu, moram reći da je to mnogo bliže Novo Zavetnom Hrišćanstvu nego što to iskazuju mnogi Hrišćani.“ Zaista? Dakle misliš da je Islamski Isus isti Isus u koga mi verujemo?

Pomoći ću vam u pogledu te ubitačne iluzije koristeći reči kojima Islam opisuje Isusa. Islamski Isus igra odlučujuću ulogu u Islamskoj eshatologiji (nauci o kraju). Sad, verujem da ste vi braćo moja i sestre svesni da Islam poseduje eshatologiju. Drugim rečima teologiju kraja. Oni znaju gde odlaze, bazirano na njihovom pisanju. Oni zaista znaju gde odlaze.

Dopustite mi da vam opišem Muslimanskog Isusa. I napominjem da moje reči svoje utemeljenje nalaze u Islamskim izvorima, Kuranu i Suni. Kuran je navodno reč Alaha, u realnosti reč Sotone, međutim Muslimani svih fela misle da je reč Alaha. Sunnah.. Sunnah predstavlja navodnu zbirku reči i dela Muhamedovih. Kuran u tom slučaju predstavlja njihovo Sveto Pismo a Sunnah, koje neki Muslimani nazvaju Hadith predstavlja njihovu svetu tradiciju. Njihova teologija proizilazi iz Kurana i Sune, baš kao što Rimo – Katolička i Pravoslavna teologija proizilazi iz Biblije i tradicije, ili kao što Judaizam proizilazi iz Starog Zaveta i rabinskih učenja… Muslimani dakle imaju dva merodavna izvora istine.

U njihovom sistemu oni uistinu imaju Isusa. Isus je čovek, on nije Bog. On nije umro, on se uzneo na nebesa kao Ilija. On nije umro pa prema tome nije ni vaskrsao. On nije vaskrsao te stoga ne može nikome pružiti iskupljenje. On je čovek. On je prorok. On nije ništa više od toga. On je otišao u nebesa kao što sam već rekao kao Ilija i on je ovog momenta na nebesima i stoji pored Alaha čekajući da ga Alah pošalje nazad na zemlju. U Islamskom sistemu, taj čovek, taj prorok Isus koji je sada na nebesima i koji nije nikada umro, igra ključnu ulogu u poslednjim danima obzirom da će se vratiti sa nebesa, bez da je umro (ponavljam) on će se vratiti kada ga Alah pošalje.

Sada pitanje koje mora biti postavljeno je sledeće: zašto bi Alah uopšte hteo da pošalje Isusa nazad na zemlju? Alah svakako ima mnoštvo proroka od kojih da bira, i zašto se on opredelio da upravo Isusa pošalje nazad na zemlju?

Odgovor… stoga da kada se Isus vrati on će ispraviti sve Hrišćane koji su pogrešno shvatili ko je zapravo on. Izvori za ovo što vam govorim su naravno Kuran i Sunnah. Veličanstvo događaja Hristovog povratka, ili da budem precizan njegovog dolaska se dakle ogleda u tome što će taj prorok, taj čovek ispraviti sve zavedene Hrišćane u njihovoj veri obzirom da nisu shvatili ništa i da veruju da je On Bog koji je umro i vaskrsao i pružio iskupljenje… on će se vratiti da sva ta „pogrešna“ verovanja ispravi. I uz put samo vašeg znanja radi, braćo moja i sestre, Islam uči da će se po svom povratku Isus oženiti, imati decu i umreti i biti sahranjen pored Muhameda. To je Islamski Isus!

U Islamskoj eshatologiji postoje tri važna predznaka kraja istorije… tri važna predznaka. Postoje istini na volju neki manje značajni predznaci, ili drugim rečima drugorazredni predznaci, i naravno važni predznaci. U njihovoj eshatologiji, ponovo citiram isključivo Islamske izvore Kurana i Sune, postoje tri važna predznaka kraja istorije i svaki od njih je čovek. Dozvolite mi, braćo moja i sestre, da vam ispričam o toj trojici ljudi.

Pre svega, prvi čovek koji će doći na kraju istorije je Mahdi… Mahdi. Ne retko je Mahdi poznat kao dvanaesti Imam. Svaki put primera radi, pre nego što Mahmoud Ahmadinejad (predsednik Irana) održi bilo kakav govor, on prvo proslavlja Mahdija rečima “Slava Dvanestom Imamu”. Svaki put. On isčekuje dolazak Mahdija.

Šta Mahdi dolazi da uradi? On dolazi da, i slušajte veoma pažljivo moja braćo i sestre, on dolazi da pokolje sve koji odbiju da slave Alaha, drugim rečima da pređu u Islam. Oni su označeni u Kuranu i Suni kao svinje i psi. Drugo, Mahdi dolazi da ustanovi večnu zemaljsku dominaciju Islamskog kraljevstva. To je ono što će on uraditi.

Mahdi, ili Dvanaesti Imam, što znači vođa, je dugo očekivani spasitelj. On će ustanoviti poslednji Kalifat. Svet mu se mora pokoriti dok ga bude zauzimao ili će u suprotnom uništiti sve neprijatelje Islama. On će doći i voditi sveti rat u kome ili pređete u Islam ili ste ubijeni od strane Mahdija. On će imati vojsku. Njegova vojska će biti silna vojska i njegova vojska će ići od nacije do nacije kažnjavajući nevernike. Svete knjige Islama pišu da će vojska nositi crne zastave. I na tim crnim zastavama će biti ispisana samo jedna reč i ta reč je Kazna. Uz put budi vam stavljeno na znanje, Iranska vojska i danas nosi crne zastave. Oni hoće da budu spremni za dolazak Mahdija.

Mahdi će predvoditi vojsku pod crnim zastavama prvo na Izrael gde će vremenom poklati sve Jevreje da bi potom uspostavio svoju vlast u Jerosalimu na Brdu Hrama. To je tačno ono što njihova literatura govori. Poklati Jevreje, ustanoviti vlast na Brdu Hrama.

Po Islamskim svetim tekstovima, Mahdi će doneti kišu, vetrove, useve, bogatstvo i sreću tako da će ga svi voleti i niko neće govoriti ni o kome drugom do o njemu. Ti tekstovi govore da će Mahdi doći i napraviti, prvo, mirovni sporazum sa Jevrejima i zapadom koji će trajati sedam godina. Vladavina Mahdija će trajati sedam godina u okviru kojih će on ustanoviti Islam na čitavoj planeti.

Islamski sveti tekstovi pišu da će Mahdi doći jašući belog konja, i čak piše u njihovim svetim tekstovima “Kao što je zapisano u knjizi Otkrovenja 6:1, 2. Sadam Husein, usupt samo da napomenem, je dao da se oslikaju murali tog Mahdija na belom konju po čitavom Bagdadu. I on dolazi noseći mač da pobije nevernike.

Kada Mahdi stigne, on će otkriti skrivene rukopise, on će ih otkriti što je vrlo interesantno negde blizu Galilejskog mora i tu će biti skriveni rukopisi i skrivena Tora i to će biti istiniti rukopisi koje će Mahdi upotrebiti da dokaže Jevrejima i Hrišćanima da su u krivu, da su njihova Sveta Pisma lažna Sveta Pisma.

Dopustite mi, braćo moja i sestre Reformate, da sumiram. Mahdi će biti mesijanska pojava. On će poticati od Muhamedove loze. On će biti neuporediv, nedostižan vođa. On će se pojaviti kriznom i nemirnom vremenu. On će preuzeti kontrolu nad čitavim svetom. On će uspostaviti novi svetski poredak. On će uništiti sve koji mu pruže otpor. On će zauzeti mnoge nacije. Načiniće sedmogodišnji mirovni sporazum sa Jevrejima. Mahdi će osvojiti Izrael i poklaće Jevreje. On će uspostaviti svetsku Islamsku centralu u Jerusalimu. On će vladati sedam godina, ustanoviće Islam kao jedinu religiju. Doći će na belom konju i posedovaće nadprirodne moći. Biće voljen od strane svih ljudi na svetu.

Ukoliko vam ovo zvuči poznato, to je upravo iz razloga što je to opis Biblijskog Antihrista… apsolutno i do u najsitnijeg detalja. Biblijski Antihrist je njihov Mahdi. Mi svakako znamo da je jahač na belom konju, opisan u knjizi Otkrovenja 6. poglavlje Antihrist. Islam koristi i citira upravo te strofe da opiše svog Mahdija.

Zašto vam izlažem sve ovo?  Upravo zato što je opis Mahdija tačan opis Biblijskog Antihrista, zveri 13. poglavlja Otkrovenja, i možete posle ove propovedi proveriti sve izvore i ustanovićete da se detalji savršeno uklapaju, poklapaju i preklapaju. Biblijski Antihrist je Islamski spasitelj i osvajač sveta koji će ustanoviti univerzalno Islamsko kraljevstvo.

Sada dolazimo do drugog predznaka, drugog čoveka, a to je Isus. Mahdi nije Isus. Mahdi je moćniji od Isusa, i to je izuzetno bitno Islamskom sistemu, naime ukoliko ima nekoga ko je moćniji od Isusa u tom slučaju su Hrišćani u krivu. Dakle Isus će se vratiti ili doći kako više odgovara istini. Da, Muslimani veruju da će Isus ponovo sići na zemlju. Oni verju u povratak Isusa, ne istinitog Isusa već Islamskog Isusa, ne boga; ne nekoga ko je umro; ne nekoga ko je vaskrsao; svakako ne nekoga ko je pružio sebe na žrtvu za otkup svih grehova, ali Islamski Isus će se vratiti. On je prorok i on će se vratiti i njegov povratak ima ali samo jednu svrhu a ta je da pomogne Mahdiju. On će se vratiti, slušajte ovo braćo moja i sestre – slušajte pažljivo, Isus će se vratiti kao radikalni Musliman. On će se vratiti, uz put da vas obavestim, u minaret koji se nalazi u blizini Damaska. I vratiće se držeći se za krila dva anđela koji će ga spustiti da se sretne sa okupljenom vojskom Mahdija na istoku, vojskom crnih zastava.

Isus će se, kada se vrati, moliti i proslavljati Mahdija koji je moćniji od njega. On će obznaniti i objaviti da je Mahdi njegov gospod. Isus će otići na hodočašće u Meku. Isus će slaviti Alaha i povesti sve Hrišćane koji hoće da ga prate i odbace svoju ideju Isusa i prihvate stvarnog Isusa ko je ništa drugo do čovek i prorok. Isus će uspostaviti Šerijatski zakon širom sveta. Postaće najveći Islamski evanđelista i biće konačni svedok na dan suda protiv ne – Muslimana. Hrišćani će svugde potvrditi da su bili u zabludi, da je evanđelje pogreno, da je Novi Zavet pogrešan, da On nije umro, da nije vaskrsao, da nije Bog, da nije Sin Božji. Sam Isus će se vratiti i objasniti Hrišćanima u kakvoj su samo zabludi oni bili. On će ispraviti sva pogrešna shvatanja i sva pogrešna tumačenja.

Na ovom mestu ću citirati iz Islamskih tako nazovimo svetih tekstova “On će uništiti krsteve”. To je metafora za uništenje crkve, simbola Hrišćanstva koji je ustanovljen u crkvi. On će ubijati svinje. On će ukinuti porez na ne Muslimane obzirom da neće biti živih ne Muslimana, a zaista ne možete naplaćivati porez mrtvim ljudima. I tada će on učiniti još jedno delo. On će ubiti Islamskog Antihrista. On će ubiti Islamskog Antihrista. Potom će umreti i biti sahranjen pored Muhameda, ali ne pre no što uništi Hrišćanstvo otkrivajući ko je zapravo on.

O kome je ovde reč? Ukoliko uporedimo ono što on radi sa lažnim prorokom knjige Otkrovenja 13, 16, 19 i 20 poglavlje, jasno je da se radi o zveri koja izlazi iz zemlje, lažnom proroku koji pomaže i potstiče Antihrista. On je, baš kao što je Mahdi precizna replica Antihrista, Islamski Isus i prorok je tačna paralela lažnom proroku koji pomaže i potstiče Antihrista. Jedan od Islamskih tekstova piše da se on zalaže za Mahdija. On je Mahdijev dželat. On je Mahdijev nasilnik. On je Mahdijev prorok. I on je taj koji ubija Antihrista.

Ovo me dovodi do treće osobe. Antihrist će se pojaviti. Muslimani ga nazivaju Dažal, on je moćni obmanjivač. On dolazi na zemlju na magarcu i slep je na jedno oko. On je nevernik. On je lažni činitelj čudesa, taj Antihrist, Islamski Antihrist. Ali da li znate šta on tvrdi za sebe? On tvrdi da da je Isus, Sin Božji. On tvrdi da je božanstvo. On pokušava da zaustavi Mahdija i Islamskog Isusa ali pravi (kada kažem pravi naravno mislim Islamski) Isus će ga uništiti.

To je Islamsko viđenje istinitog Hrista. Naš Hrist je njihov Antihrist. Naš Antihrist je njihov spasitelj. Islam je satanski falsifikat koji je sve okrenuo naopako. Vojska… ovo je citat… “Vojsku Sotone će predvoditi osoba koja tvrdi da je Isus Hrist”.  I doći će do bitke. Muslimanski Isus će se boriti protiv lažnog Isusa, ubiće ga i ustanoviti Islam za sva vremena. Istina je naravno potpuno drugačija – pravi Isus će uništiti Antihrista i lažnog proroka i ustanoviti svoje Kraljevstvo za sva vremena. Svetska Muslimanska dominacija je ništa drugo do kompletne Sotonine obmane.

Sad, neko može reći “Kada razmišljamo o budućnosti i šta će se desiti u svetu, zar mi već nemamo ponovo oživljenu Rimsku Imperiju? Zar to ne ukazuje na Zapad? Braćo moja i sestre, prizivam vašem pamćenju sliku opisanu u Danilu 2. poglavlje – sliku konačne svetske imperije koja se sastoji od dve noge; i Rimska Imperija se suštinski podelila i istočni deo je preživeo hiljadu godina ili nešto više tako da su u vreme Novog Zaveta šezdeset procenata Rimske Imperije predstavljale teritorije koje su danas pod Islamom… najmanje 60%. Najveći deo površine Rimske Imperije u vreme Novog Zaveta je danas pod Muslimanskom kontrolom i islam se širi ubrzano u pravcu zapada u pravcu Evrope, zar ne.

Kada čitate Jezekilja 38 pred očima imate sliku Antihrista, Goga, i prorok nam daje listu od osam nacija koje će biti u koaliciji sa Antihristom. Svaka od tih osam nacije, doslovce osam od osam su Islamske nacije.

U knizi Otkrovenja 17:9 – 11 kristalno jasno piše da će prvo biti šest kraljevstava, zatim će se pridružiti sedmo i konačno osmo. Koje je sedmo kraljevstvo? Velika i burna rasprava je vođena po tom pitanju i verovatno je da se radi Otomanskoj Imperiji koja je trajala pet stotina godina i uistinu nije propala do savremenog doba. Otomanska Imperija je bila poslednji kalifat koji je nestao 1923. goidne Gospodnje i Muslimani očekuju obnovu kalifata, konačnog i večnog kalifata dolaskom Mahdija.

Dakle na samom kraju neko će reći, „Ja sam Isus“. Neko drugi će reći, „Ja sam Isus.“ Kome ćete verovati. To je samo jedan oblik obmane koji će se pojaviti na kraju, iako čak i u doba današnje obmanjuje ljude. Postoji čitav svet Muslimana koji misle da je Isus neko ko on nije i posledično odbijaju istinitog Isusa. Ne dozvolite da vas ko prevari! Danas smo, kao što sam rekao, svedoci mase Muslimana koji su obmanjeni u pogledu osobe Isusa Hrista. I ne može se niko tome prilagoditi naivnim rečima „Zar nije prelepo da i oni vole Hrista?“ Oni Ga ne vole. Bilo koji drugi Isus do istinitog Isusa nije Isus. I ukoliko slavite bilo koga do istinitog Isusa, vi ste prokleti.

Dakle imamo razaranje i obmanu. Možda samo par reči o katastrofama opisanim u 7. i 8. strofi. To je očigledno. „A kad čujete ratove i glasove o ratovima, ne plašite se; jer treba to da bude; ali to još nije kraj. Jer ustaće narod na narod i kraljevstvo na kraljevstvo;

To je suma ljudske istorije. Ratovi, hladni i topli ratovi između nacija i kraljevstava su predstavljali realnost čitave ljudske istorije. I ne postajemo nipošto bolji po tom pitanju. Ne razvijamo se naročito uspešno, zar ne? Naš Gospod je precizno predvideo da svet nikada neće znati za mir, ni mir, nikata… nikada se neće moralno unaprediti, nikada se neće razviti socijalno, nikada neće uznapredovati duhovno; dapače On je predvideo da će svet  propadati, i propadati i propadati u sve gore stanje. Uz put, čak 95% od svih nacija ili društava, posmatrajući kroz istoriju, je učestvovalo u ratovima. To je univerzalna istina. I kako se tehnologija razvija istovetno se razvija ubilačka moć. I zaista je zapanjujuće čitati teorije o razlozima iz kojih ljudi ratuju. Ja ih neću objašnjavati, samo ću nabrojati nekoliko primera radi. Tu je Marksistička teorija koja ratove objašnjava na osnovama ekonomske nejednakosti. Zatim evoluciona teorija koja istura ideju preživljavanja naj prilagođenijih. Teorija ponašanja koja ustanovljava da su neki ljudi jednostavno naklonjeni nasilju. Demografska teorija, Maltuzijanska teorija, objašnja ratove širenjem populacije. Tu je naravno i racionalistička teorija koja ratove objašnjava informacionom asimetrijom (drugim rečima jedna strana poseduje više informacije o drugoj….), teorija političkih nauka koja ističe nagon ka sigurnošću, i tako dalje i tako dalje i tako dalje. A mi znamo da Jakov kristalno jasno postavlja u četvrtom poglavlju da ratuješ zato što zavidiš i zato što mrziš.

Do 1985. godine Gospodnje skoro pola miliona ljudi je umiralo na godišnjem nivou u ratovima. U Drugom Svetskom Ratu poginulo je sedamdeset i dva milliona ljudi, ukoliko se vratimo vremenski unazad do velikog Kineskog rata uvidećemo da je od 755 do 763 godine poginulo trideset šest miliona ljud. U Mongolskim osvajanjima trinaestog veka, tridest do šezdeset miliona ljudi je poginulo, dvadeset miliona u Prvom Svetskom Ratu i lista se nastavlja. To je ljudska istorija i ona se neće promenuti. Postaće sve gora. Sačekajte dok ne dođemo do vremena opisanog u u knjizi Otkrovenja 6, 9 i 16. poglavlje i videćete ratove kraja vremena i nebrojene izgubljene živote. Nebrojene.

I nisu samo ratovi u ovoj kategoriji, tu su i zemljotresi, SEISMOS MEGALOS, mega zemljotresi kao što je bio zemljotres od 9 stepeni čiji je epicentar bio na 140 kilometara od Japana, a čega se svakako sećate. Kroz istoriju, milioni i milioni, nebrojeni milioni su poginuli u zemljotresima. Ove nedelje sam pročitao da se svake godine dogodi oko pola miliona zemljotresa. Mi smo na vrlo nesigurnom mestu. Oko sto hiljada zemljotresa svake godine su dovoljno jaki da ih osetimo. Međutim pola miliona zabeležimo godišnje na Rihterovoj skali.

Luka u 21. poglavlju dodaje da će biti zaraza i znaci veliki biće sa neba. Kada govorimo o zarazama prizovite pamćenju kugu, braćo moja i sestre, tako nazvanu “crnu smrt” koja je harala Evropom 1300-tih godina, prenošena pacovima, samo ona je prouzrokovala smrt od oko 60% populacije Evrope – drugim rečima više od sto miliona. Tome svakako možemo dodati 40 miliona umrlih od velikog gripa s početka dvadesetog veka. Veliki znaci sa nebesa: strahote, požari, bolesti, hladnoća, toplota, poplave, uragani, tornadoi, suša. Zemlja je opasno mesto. A najgore tek predstoji. Otkrovenje 6. poglavlje i Otkrovenje 8 poglavlje precizno opisuju taj vremenski interval, a naš Gospod kaže u 7 strofi “ne plašite se; jer treba to da bude; ali to još nije kraj.” To je priroda života na prokletoj planeti. Još nije kraj.  Ustvari 8. strofa kristalno jasno kaže “To je početak trudbenih bolova”. To je analogija porođajnim kontrakcijama. One su u početku retke i blage i pojačavaju se i pojačavaju se do ogromnog nivoa neposredno pre porođaja. Ono što vidimo u ljudskoj istoriji je samo početak, to su blage kontrakcije. Pričekajte da vidite šta će se dešavati neposredno pre samog kraja.

Dve hiljade godina tih blagih kontracija će doslovce eksplodirati na kraju, u vremenu Velikih Nevolja opisanog s početkom u 14. strofi i detaljnije u knjizi Otkrovenja od 6. do 19. poglavlja. Zapanjujuća predviđanja našeg Gospoda… razaranje, obmana, katastrofe. Četvrto, stradanje… stradanje. Od okolnosti koje će pogoditi čitav svet, naš Gospod se okreće okolnostima koje će pogađati vernike. Sasvim sam siguran da učenici nisu želeli da to čuju. 9. strofa, “A vi se čuvajte; jer će vas predavati sudovima i bičevaće vas,” i strofa ide dalje. Čuvajte se. To je morao biti šok za sva njihova čula. Neće postati bolje već mnogo gore. To nije ono što su očekivali od dolaska Mesije, to nije ono što su želeli. Progon, stradanja vernika.

Istini na volju to učenicima nije trebalo predstavljati novost obzirom da im je Isus rekao da će se to dogoditi još u 10. poglavlju kako je to zabeležio Matej, rečima “Eto, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle, mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi! A čuvajte se od ljudi; jer će vas predate sudovima, i po sinagogama svojim će vas bičevati.” To je bilo na samom početku njihovog vremena kao Isusovih učenika. Međutim, pretpostavljam da su oni verovatno pomislili “Bah, to smo već propatili. Da, već smo sučeljeni neprijateljstvom Jevreja”. Već smo videli njihovu mržnju i osetili njihovo neprijateljstvo, iako ne postoji zapis za službe zemaljske Isusove u kome je opisano da su ikada bili predati sudovima ili da su bili bičevani. Možda su pomislili da je Isus govorio u prenešenom značenju i da je to samo deo davne prošlosti.

Naravno, to nije bio slučaj; sledeće noći u utorak uveče kada su se okupili u Gornjoj Sobi, naš Gospod im je rekao u punom autoritetu čisto za slučaj da i dalje nisu apsolutno sigurni da se to sve hoće odigrati u budućnosti. „Ako vas svet mrziJovan 15:18znajte da je mene omrznuo pre vas. Nije sluga veći od gospodara svoga. Ako mene goniše, i vas će goniti“. A potom u 16. strofi, što se dešavalo u četvrtak uveče u Gornjoj Sobi Gospod im je rekao „Izgoniće vas iz sinagoga; ali dolazi čas kada će svaki ko vas ubije misliti da Bogu službu prinosi.

To još uvek nisu doživeli. To će iskusiti  kao i zapisano u 2 Timoteju 3:12A i svi koji hoće da žive pobožno u Hristu Isusu biće gonjeni.” drugim rečima biće gore i eskaliraće. Specifično, predavaće vas sudovima i bičevaće vas u sinagogama. To je Jevrejski progon. Sudovi u Izraelu su bili u sinagogama. Suđenja su održavana u sinagogama od strane lokalno izabranih sudija i bičevanja su određivana u sinagogama. I naravno, bičevanja su i izvršavana u sinagogama. Nikada više od 40 udaraca bičem. To je bio maksimum, 40 udaraca bičem ali u praksi su uvek udarali samo 39 puta kako bi bili sigurni da se nisu prebrojali i prekoračili granicu. To je razlog iz kog Pavle piše, “Od Judejaca sam primio pet puta po četrdeset manje jeda udarac.” Pavle jeste bio predavan sudovima. On je optuživan za bogohuljenje i bio je bičevan.

Međutim progon neće doći samo od Jevreja, i uz put, Dela Apostolska nam pruža punu istinu Hrišćanskog progona od strane Jevreja u 4, 5, 8, 12, 13, 21, 22, 25, 26. poglavlju; ali neće biti progon samo od Jevreja govori svojim učenicima naš Gospod… Molim vas da se u svojim Biblijama vratite na 13. poglavlje evanđelja po Marku… tu kristalno jasno uviđamo da će progon biti organizovan i od strane neznabožaca. U sredini 9. strofe imamo Hristove jasne reči istine „izvodiće vas pred vojvode i kraljeve mene radi za svedočanstvo njima.“ Dela Apostolska takođe svedoče neznabožačkom progonu u 16, 17, 18, 21, 24, 25 i 26. poglavlju. Drugim rečima progon će se sručiti na vas od strane Jevreja kao i od strane neznabožaca.

Napomene samo radi, kada svet stigne do vremena opisanog u Otkrovenju 6, 7, 13, 17, i 18. poglavlje – naći će se u periodu najintenzivnijeg i naj nemilosrdnijeg progona neposredno pred povratak našeg Gospoda. Da pojednostavim, braćo moja i sestre, lažna religija je masakrirala Hrišćane i to čini i u ovim danima – takozvanog savremenog doba. Zašto to čine? Zato što mrze Hrista. To je razlog iz kog to rade. Oni jednostavno ne podnose Hrista. Mene radi, zbog Mene, kako Hrist poučava u 9. strofi; ili kao što Pavle piše „jer ja nosim rane Gospoda Isusa na telu svom,“; ili kako je pisao Kološanima „U svome telu dopunjavam što nedostaje Hristovim patnjama.“

Ovo je ozbiljna stvar. Oni su razmišljali i zamišljali Kraljevstvo a Isus im govori da nipošto nije tako kako su oni zamislili. Međutim dok se sve to bude dešavalo (usred progona i stradanja), i ovo je veličanstveno, u sred svega toga, vi ćete njima svedočiti zato što sav progon neće slomiti vašu veru, sve patnje vas neće navesti da se odreknete vašeg Hrista. U sred svih tih patnji, bićete ispunjeni milošću. U situaciji takvog progona, u situaciji takvih patnji, milost ispunjava. Druga poslanica Korinćanima 12. poglavlje nam upravo to govori. Gospod nam pruža svu milost koja nam je potrebna, ne dozvoljava da budemo iskušavani više od onoga što možemo podneti. Ostavlja nam način izlaza. A ono što će se dogoditi je to da ćete u sred oka uragana stradanja svedočiti Hrista. To je istorijska činjenica. Imam tri toma Foksove Male Knjige Mučenika i oni su ovako debeli… ispunjeni zapisima o svim ljudima koji su suočeni smrću svedočili kako bi proslavili Hrista.

I uz ovu opomenu dolazi obećanje. „I svima narodima treba najpre da se propoveda evanđelje.“ Neovisno od mržnje, evađelje će stići do svih krajeva sveta. Oni ga neće i ne mogu potisnuti. Dapače, upravo kao što često kažemo – krv mučenika postaje seme crkve. U Delima Apostolskim 1:8 čitamo reči Gospodnje „bićete mi svedoci u Jerusalimu i po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.

Mi živimo dve hiljade godina posle tih Gospodnjih reči i evanđelje je preplavilo svet, nije li? Prekrilo je svet. Dve hiljade godina kasnije ono se raširilo do svih krajeva planete. Upravo kako je Isus rekao. Nemoguće je uništiti evanđelje. Samo to zamislite braćo moja i sestre. Isus je sedeo sa dvanaestoricom, jedan od kojih će ga izdati za nekoliko sati. Toj maloj grupi „beznačajnih“ Isus izgovara „Od vas će evanđelje prekriti čitav svet.“ I ma kako se to moglo naizgled činiti neostvarivim, to veličanstveno proročanstvo našeg Gospoda je ispunjeno.

Matej 24:14 ispisuje Isusove reči „I propovedaće se ovo evanđelje o Kraljevstvu po celom svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći kraj.“ Da, biće progona, međutim uprkos tom progonu, obećanje da će evanđelje pokriti svet je dopunjeno ličnim obećanjem sadržanim u 11. strofi, „A kad vas povedu da vas predaju, ne brinite se unapred šta čete govoriti, niti se pripremajte, nego što vam se dade u onaj čas to govorite; jer nećete vi govoriti nego Duh Sveti.“ Nije li to izvanredno obećanje? Ponekad čitate o mučenicima koji su pevali delove iz himnarica, delove koji svedoče o Hristu. Proveo sam godine i godine čitajući ta svedočanstva i moć Svetog Duha bi ih ispunila i oni su izgovarali reči koje su objektivno u celosti daleko iznad ljudske snage i moći. To je uteha.

Dakle učenici su dobili obećanje i utehu. Ni jedan od vaših protivnika, zapisuje Luka u 21:15 Hristove reči, „se neće moći suprotstaviti ili odgovoriti, jer ću vam dati rečitost i mudrost.“ Vaše svedočenje će biti moćno. Istorija je ovo potvrdila. Gotovo svi Apostoli su umrli mučeničkom smrću. Poslednji od njih, Jovan, je bio prognan, što je neka vrsta stalnog mučeništva. Oni su ubijeni na mnoštvo načina: nekima su odsečene glave, drugi su razapeti. I to nije ni za jotu usporilo širenje evanđelja. U momentu njihove smrti, kao što je slučaj i sa ostalim istinskim vernicima kroz čitavu ljudsku istoriju, Duh Božji je bio prisutan da ih izdigne iznad ljudske snage kako bi izgovorili reči koje su suštinski poticale iz njihovih srca delom Svetog Duha.

U 12. strofi Isus kaže „Ne samo da ćete biti progonjeni od Jevreja i neznabožaca, bićete proganjani unutar vaših porodica. „Predaće brat brata na smrt i otac dete, i ustaće deca na roditelje i pobiće ih.

Jednostavno ne mogu ni da zamislim težinu tih reči koje je Isus izrekao učenicima. Oni su se toliko nadali. O naravno ima ljudi koji kažu „Isus je došao, pošteno se potrudio i jadno završio.“ Molim? On je predvideo do u najsitniji detalj način na koji će se odvijati ljudska istorija. I biće, bukvalno, neprijateljstava u okviru porodica, u krajnjem slučaju svedoci smo toga i u našim danima.

Vratimo se na Mateja 10. poglavlje, sve je zapisano u Mateju 10. i 14. Koliko puta se sećata da je Isus rekao da morate mrzeti svog oca, mrzeti svoju majku, svoju sestru, svoga brata, čak i svoj život da bi bili Njegovi učenici? To je realnost. I ponavljam, realnost je uvek podudarna Svetom Pismu. Isus je bio u pravu u pogledu razaranja hrama. On je u pravu u pogledu beskrajnih obmana, obmana koje će eskalirati na kraju veka. On je potpuno ispravno predvideo katastrofe svih mogućih razmera, katastrofe koje će takođe eskalirati. On je bio u pravu u pogledu progona, stradanja i mučeništva kao i o brzimi širenja evanđelja do krajeva sveta. On mora biti Bog. Samo Bog zna sve to.

I u sledećem priopštenju, 13. strofa, „I svi će vas omrznuti zbog imena moga. Ali koji pretrpi do kraja taj će se spasti.“ Kako to mislite spasti pastore Trkulja? Uzneti u slavu. Uzneti na nebesa. Šta znači onaj koji pretrpi do kraja? Kako možemo preživeti? Kako da se uhvatimo u koštac sa time? Kako da se uhvatimo u koštac sa progonom od Jevreja, od neznabožaca, porodičnom mržnjom, progonom u okviru porodice, porodičnim ubistvima? Kako da sve to preživimo?

Braćo moja i sestre, jednostavna a opet tako monolitna istina je da će se spasti onaj koji pretrpi do kraja. Šta možemo naučiti iz toga? Da lažni Hrišćani neće moći da izdrže sve to. Vašim trpljenjem, Luka 21:19, spasavate svoje duše, svoje živote. Vi nipošto ne zaslužujete spasenje trpljenjem. Vi dokazujete da posedujete istinitu veru trpljenjem. Površna vera će se urušiti pred progonom. „Od nas izađoše, ali ne bejahu od nas.1 Jovanova 2:19. To je osnovna evanđeoska istina, autentična, od Boga darovana vera će izdržati pošto će joj Sveti Duh dati snagu a Bog će darovati milost. Nevolje, obmane, progoni, patnje će sagoreti plevu, otkriće plitko, zakorovljeno i lažno svedočenje. Pod takvom vrstom pritisaka, površno interesovanje za Hrista neće imati neophodnu izdržljivost. I stoga ponavljam, trpljenjem mi ne zaslužujemo spasenje, mi ne možemo očuvati naše spasenje škrgutom zuba i trpljenjem. Mi dokazujemo svoje spasenje trpljenjem. Mi imamo spasenje koje je dar milosti i ono se potvrđuje u periodu patnji i stradanja.

Jakov piše, „Svaku radost imajte, braćo moja, kada padnete u različita iskušenja, znajući da iskušavanje vaše vere gradi trpljenje, a trpljenje neka usavršuje delo, da budete savršeni i potpuni bez ikakvog nedostatka2 – 4  Vera se ojačava da istrpi.

1 Petrova 1 : 3 – 5Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj preporodi za živu nadu vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih, za nasledstvo nepropadljivo i neokaljano i neuvenljivo, koje je sačuvano na nebesima za vas silom Božjom čuvane kroz veru na spasenje, spremljeno da se otkrije u poslednje vreme.“ I potom „U njemu se radujte, iako ste sada malo, ako treba, ožalošćeni raličitim iskušenjima, da se vrednost vaše vere, dragocenija od zlata propadljivoga, no ognjem isprobanoga, nađe na hvalu i čast i slavu, kada se javi Isus Hristos.

Iskušenje vaše vere stvara trpljenje. Iskušavanje vaše vere dokazuje vama da je vaša vera istinita.

Stoga naš Gopod opominje, obećava, teši i čak daje nebesku nadu u sučeljavanju načina na koji ljudska istorija mora teći. To pokriva period istorije do vremena Velikih Nevolja izazvanih događajem opisanim u 14. strofi, o kome ću govoriti na sledećoj propovedi.

OČE, ZAHVALJUJEMO TI SE NA IZVANREDNOM VREMENU KOJE SMO PROVELI VEČERAS UZ TVOJU REČ. ONA NAS ŠIRI, PROŠIRUJE NAŠE SHVATANJE I NAŠE MIŠLJENJE I IZAZIVA NAS. UVLAČI NAS U TVOJU REČ KAKO BI ZNALI VIŠE I KAKO BI RAZUMELI BOLJE. KAKO GLADUJEMO ZA SPOZNAJOM DA MOŽEMO UPOZNATI TEBE I DA MOŽEMO RAZUMETI SVET NA NAČIN NA KOJI TREBA DA RAZUMEMO SVET. HVALA TI ZA REALNOST TVOJE REČI, ISTINITOSTI KOJOM NAM TVOJA REČ PRUŽA PRECIZNO SHVATANJE SVEGA ŠTO SE DOGAĐA OKO NAS. OVO JE OPASNO MESTO ZA ŽIVOT IAKO SU SVUGDE OKO NAS PRISUTNI ZNACI TVOJE BLAGONAKLONOSTI I TVOJE MILOSTI. OVO JE OPASNO MESTO ZA ĆIVOT. I MORAMO BITI SIGURNI DA SMO SPAŠENI OD OPASNOSTI KROZ VERU U GOSPODA ISUSA HRISTA. MA ŠTA DA SE DOGODI, BIO TO RAT ILI GLAD, POŽAR, POPLAVA, PROGON ILI MA ŠTA DRUGO, MI ZNAMO DA MI KOJI IMAMO VERU KOJA JE TVOJ DAR, KOJA JE STVARNA, ĆEMO ISTRAJATI DO KRAJ I UĆI U TVOJU SLAVU. TO OBEĆANJE NAM DAJE SIGURNOST USRED SVEGA.

MI TI SE ZAHVLJUJEMO NA DARU MILOSTI I PRIZNAJEMO DA GA NISMO ZASLUŽILI, DA NE MOŽEMO NIŠTA SVOJIM DELIMA UČINITI KAKO BI JE ZADRŽALI, OBZIROM DA SI TI TAJ KOJI JE DARUJEŠ I TI SI TAJ KOJI JE ODRŽAVAŠ. ZAHVALJUJEMO TI SE ZA TO. BOŽE, UČINI DA BUDEMO VERNI I DA SVOJIM ŽIVOTOM DONESEMO SLAVU I SVEDOČANSTVO KAKVO SU DALI MUČENICI KROZ ČITAVU ISTORIJU TVOJOJ SLAVI UPRKOS SVIM TEŠKOĆAMA. BUDI PROSLAVLJEN U SVAKOM ŽIVOTU, TOME SE MOLIMO. TO TREŽIMO ZA SLAVU NAŠEG SPASITELJA. AMEN.