Home Propovedi Period Velikih Nevolja

Period Velikih Nevolja

1930
0
SHARE

Braćo moja i sestre ove večeri se iznova vraćamo na trinaesto poglavlje evanđelja po Marku – na eshatološki izuzetno bitan deo koji opisuje period Velikih Nevolja. U delu evanđelja koji je pred nama, pronalazimo našeg Gospoda Isusa i učenike koji sede na Maslinskoj gori. To je kraj srede Svete Nedelje. U petak će Isus umreti na krstu. U nedelju će vaskrsnuti. U četvrtak će se sa učenicima pripremiti za Pashu i proslavu Pashalnog obroka sa svojim učenicima u četvrtak uveče. Te noći će naš Gospod biti izdan od Jude Iskariotskog, i sve ostalo će početi da se ispunjava u petak, Isusu će suditi, On će biti pogubljen na krstu, kao što sam rekao, da bi vaskrsao u nedelju.

Dakle, u pravom smislu, ovo je veoma, veoma važan trenutak za našeg Gospoda. Njegov poslednji dan javnog poučavanja je celodnevnim govorom u hramu gotov. Isus je došao u Jerusalimu u ponedeljak. U utorak je ušao u hram i iz tog Svetog mesta proterao sve kupce i prodavce, sve prevarante; na taj je način pripremio hram za Svoj ulazak u sredu. Čitav dan srede je naš Gospod iskoristio da propoveda istinu u hramu, prvi put u okviru stotina godina Istina je dominirala hramom. Tog dana je poučavao svojim konačnim lekcijama, svojim konačnim porukama.

Potom je izrekao osudu hramu kao i osudu Izraelu. Napustio hram praćen učenicima. Izašli su kroz Istočnu kapiju, niz malu strminu, preko doline Kedrona, malog potoka koji protiče dolinom, zatim su se uspeli na Maslinsku goru i Hrist je sedeo sa svojim učenicima, dakle u sredu u predvečerje, na obronak Maslinske gore. I oni su posmatrali dok je hram bledeo u sjaju sutona.

Sve upravo izrečeno je podstaklo, kao što se sećate, pitanje učenika. Pitali su Ga privatno, 4. stih 13. poglavlja, “Kada će to biti?” To jest, uništenje hrama, “I kakav je znak kada će se to sve svršiti?” Hteli su da znaju o kraju doba. Matejevo evanđelje nam pruža dodatne detalje, Matej naime piše da si oni pitali o kraju doba i Njegovom povratku.
Isus im je rekao: “Ja ću biti ubijen i treći dan ću ponovo ustati.” Možda su učenici došli do određenog nivoa shvatanja Hristovih reči, iako su se tome unutar svojih bića suprotstavljali. Njima je od ogromnog značaja bila, ma šta god to značilo u tim okolnostima, želja da vide uspostavljanje Kraljevstva a Isus im je upravo otkrio: “Sve se ruši, ni jedan kamen neće ostati na drugom. Ovaj sistem će biti uništen, ovaj hram će biti uništen i sa njim i Jerusalim i čitava nacija.

Kada će se sve ovo dogoditi? Kada će biti uspostavljeno Kraljevstvo? Kada ćeš uspostaviti Tvoju vlast i Tvoju slavu. To pitanje je potstaklo našeg Gospoda da pruži najduži odgovor od odgovora na bilo koje drugo pitanje koje mu je postavljeno i čiji je odgovor zabeležen u Novom Zavetu. On svekoliko pruža odgovor na pitanje šta će se desiti pre nego što se vrati i uspostavi Svoje Kraljevstvo. Hristov odgovor je utemeljen na večnoj istini da će biti budućeg Kraljevstva, na budućem Hristovom povratku pri kome će ustanoviti Kraljevstvo na zemlji i ispuniti sva Mesijanska proročanstva. I Stari zavet je obećao da će Mesija doći, da će Mesija doneti spasenje. On će ispuniti sva obećanja data Abrahamu, sva obećanja data Davidu, sva proširena obećanja koja se odnose na Novoi zavet, ono o čemu su pisali Jezekilj i Jeremija. Drugim rečima, sve ono što je Stari zavet obećao u pogledu dolazećeg Milenijumskog Kraljevstva. Prorok Isaija, čak u poglavlju 11. Isaije a i nadalje govori o slavama Mesijanske Kraljevine.

Dakle, učenici žude da saznaju: kada ćeš Gospode uspostavi Kraljevstvo? Ti si kralj, ti si Mesija, to znamo. Ti si sin Davidov, ali si i Davidov Gospod. Ti si Sin Boga živoga. Ti si Hristos, Mesija. Kada dolzi Kraljevsto?

Sve to im se motalo po glavi. Kao odgovor na to, naš Gospod im daje sliku o istoriji između te večeri i Njegovog Kraljevstva. Drugim rečima naš Gospod im u apsolutnoj preciznosti govori kakva će biti budućnost.
Oni nisu znali kada će to biti zato što je čak i sam Gospod rekao: “Niko ne zna dana ni časa, čak ni Sin čovečji, već samo Otac koji je na nebesima.

Nije im rekao kada, ali im je rekao šta da očekuju. On je i nama rekao šta da očekujemo kao i to šta  mogu očekivati buduće generacije. Isus na ovom mestu pruža pogled na buduću istoriju. Ovo je veoma, veoma važno, jer ako je On onaj koji kaže da jeste, Bog, i ako poseduje ono što kaže da poseduje, svo znanje i svu mudrost, i ako On zna budućnost jer samo Bog zna budućnost, u tom slučaju ono što je On predvideo da će se dogoditi će se dogoditi upravo na način na koji on kaže i nikako drugačije. Ono što predvidi će biti tačno, apsolutno precizno tačno. I vi ćete morati svedočiti, zajedno sa svim drugim ljudskim bićima na planeti koja imaju bilo kakva saznanja o tome šta se dešava, da ono što je On rekao je tačno ono što se dešava. To je budućnost.

Polaznu tačku ovovečernje propovedi, će predstavljati stihovi 14 do 23, obzirom da smo već sagledali prvih trinaest stihova prošli put, međutim gledajući stihove od 14 do 23, braćo moja i sestre ponudiću vam samo nekoliko opštih pojašnjenja koja će nam omogućiti da budemo tačno na mestu na kome treba da budemo.

Trebalo bi da je do sada svima vama jasno, i uveren sam da će biti kada to ponovim, da nema nade za bolji svet. Da li ste dobro utvrđeni u toj istini? Da, svet uistinu ne ide u pravcu boljitka, zar ne? Svakodnevno postaje sve strašniji, sve više preteći, opasniji, smrtonosniji, beznadežniji. Čovečanstvo ne ide u pravcu ljudski stvorene utopije. Braćo moja i sestre, neće doći doba Vodolije. Ne dolazi vreme mira u svetu. Ovo je prokleta planeta i ona opstaje pod uticajem greha i božanske kletve. Ne samo da svo stvorenje zajedno uzdiše i tuguje obzirom da je prokleto, već su grešnici koji žive u ovom stvorenju takođe prokleti i sve to povećava prokletstvo koje čini život tako teškim. Okruženje oseća posledice greha. Stanovništvo oseća posledice greha. I kolektivno, čovečanstvo sa svim svojim genijalnim sposobnostima i svim svojim intelektualnim moćima, i pored sve odlučnosti ne može da obuzda smrtonosne uticaje koji su u samom DNK ovog stvorenja. Zemlja, njeno okruženje i njeni stanovnici čine opstanak teškim. Mi živimo na opasnoj planeti i ona postaje sve opasnija, približavanjem konačnog kraja. Drugi zakon entropije, zakon koji nam govori da se sve stvari raspadaju uz tendenciju kretanja ka neredu ili čak haosu delovanja ali na svakom nivou.

Ljudska istorija i sama predstavlja dugo mučenje preživljavanja uprkos smrtonosnim i dominantnim posledicama greha i pokvarenjaštva. Neovisno od činjenice da se kao društvo unapređujemo u naučnom domenu, i neovisno što kao što napredujemo u ravni obrazovanja, i bez obzira što napredujemo u tehnološkom smislu, mi braćo moja i sestre, ne napredujemo u moralnom domenu. Kao društvo ne napredujemo duhovno. I ne napredujemo socijalno. Jedino što je čovek postao je to da postao nešto zadovoljnija životinja. Materijalni napredak kao posledica otkrića i primene moći i bogatstva resursima koji su prisutni na ovoj planeti je na neki način načinilo planetu samo opasnijom i povećalo smrtonosne pretnje i ubijačku moć. Učitelji, verski vođe, političari, sociolozi, filozofi su neumorno tražili i dan današnji traže rešenje. Međutim, braćo moja i sestre ne zaboravite da je i Hitler mislio da ima konačno rešenje, problem su Jevreji i jednostavno ih treba istrebiti. To nije konačno rešenje, ili čak bilo kakvo rešenje već samo ispoljavanje kako očajnički ne možemo da nađemo rešenje. Nema napretka. Nema napredka čovečanstvu u socijalnom domenu. Nema duhovnog unapređenja. I nipošto nema moralnog napretka. Čovek je životinja, on je pokvaren. Njegova životna sredina je pokvarena i iskvarena. On kvari sve oko sebe. I on ne postaje ni malo bolji. Da li je to ono što život je trebao da bude? Da li je to ono što bi trebalo da bude? Zar Isus nije došao da to promeni? Zar nije došao kao Sin Božji da sve to ispravi? Ne čini li vam se da nešto u svemu ovome nije u redu?

Nadam se da je vaš odgovor, braćo moja i sestre, ne. To je upravo život kakvim ga je Isus predvideo, obzirom da se, kao što sam vam rekao prošle nedelje, Biblija ali uvek podudara sa stvarnošću. Šta god da Biblija kaže da je tako jeste uistinu tako zato što je njen pisac Bog. Međutim, braćo moja i sestre, vratimo se i poslušajmo šta je Isus rekao. Učenici su ga pitali, kako stoji u Marku 10:4, da im kaže kada će biti ispunjena sva prorokovana događanja. Ovo je, takođe, ova poruka, zabeležena u Mateju 24, 25, kao i u Luki 21. poglavlje Morate uporediti sve ove zapise ukoliko želite steći potpunu sliku. Neovisno oni Ga jesu pitali: “Kada će se ispuniti sva ta predviđanja?” Proročanstva kraja. “Šta će biti znak tvojega dolaska?” šta da očekujemo i u pravcu čega da gledamo? Kako da znamo kada će Kraljevstvo biti uspostavljeno? Isus je počeo da im odgovara u 5. stihu,”Pazite da vas ko ne prevari.” Drugim rečima im Gospod im je odgovorio: pre svega, morate shvati da će biti mnoštvo ljudi koji će pokušati  da vas prevare po pitanju duhovne stvarnosti i o stvarima i događajima koji se odnose na eshatologiju, ili na učenje o kraju.  “Mnogi … na primer … će doći u moje ime … kako čitamo u šestom stihu … i prevariće mnoge.” Biće mnogo lažnih Hristosa, lažnih Mesija, lažnih proroka, lažnih učitelja, i biće ih mnogo širom planete koji će navesti ljude na stranputicu o istini. “Takođe kada čujete za ratove i glasove o ratovima. Nemojte se plašiti. Te stvari se moraju dogoditi, ali to još nije kraj.” ‘Dakle biće ratova i glasina o ratovima a da to čak ni ne nagoveštava kraj. Narod će ustati protiv naroda, Kraljevstvo protiv Kraljevstva. Biće zemljotresa po raznim mestima. Takođe će biti gladi. Ove stvari su samo početak porođajnih bolova. Budite na oprezu, oni će vas predati sudovima, bićete šibani u sinagogama. Vi ćete stati pred vojvode i kraljeve zbog mene, za svedočanstvo njima. Evanđelje mora prvo da se propoveda svim narodima. Kada vas povedu da vas predaju, ne brinite unapred o tome šta treba da kažete, već ćete reći sve što vam se dade u onaj čas jer niste vi koji govorite, već Duh Sveti. Brat će izdati brata na smrt i otac svoje dete, a deca će ustati protiv roditelja i pobiće ih. Bićete omrznuti zbog mog imena, ali onaj ko pretrpi do kraja, taj će biti spasen.

U tim stihovima, naš Gospod nam govori kakav će biti život od tog trenutka do Njegovog povratka, do kraja vremena. Život će biti okarakterisan prevarama, verskim obmanama. Život će biti karakterisan katastrofama, užasima rata i kataklizmičnim prirodnim katastrofana kao što su primera radi zemljotresi, glad;  naš je Gospod takođe rekao da će biti zaraze, što znači kugu. Biće znakkova na nebu koji će uticati na uragane, kiše i poplave, međutim i druge katastrofe će doći istovremeno u tom periodu. Sve ove katastrofe se uistinu dešavaju svo vreme i na različitim mestima naše planete. Ove stvari treba da očekujemo.

Nadalje će biti progona vernika. Oni će biti ubijani od strane Jevreja koji će ih odvoditi u sinagoge, održavati suđenja protiv njih, proglasiti ih krivim i bičevati ih u sinagogama. Vernici će biti izveđeni pred neznabošce i vernici već sada doživljavaju to – kao vaš pastor pred Svevišnjim Bogom svedočim tome. Neznabošci, vojvode i kraljevi, Hrist to spominje a Marko beleži u 9. stihu, će im suditi i progoniti ih i načiniti mučenike od njih. Oni će dapače biti proganjani pa i ubijani od strane članova porodice. I tako kroz čitavu istoriju, imaćemo versku prevaru, biće katastrofa vojnih oblika i razmera i prirodnih katastrofa. I biće progona vernika. A to je samo početak. To je samo početak. Zato na kraju 7. stiha Gospod izgovara, “to još nije kraj.” Na kraju 8. stiha On kaže, “Ovo je samo početak porođajnih muka.” I, kako sam vam prošli put rekao, Isus na ovom mestu koristi analogiju trudbenih bolova, naime žena koja će se poroditi, ima bolove, blage na početku i vremenski odvojene … intervali su odvojeni. Međutim što se više približava momenat porođaja, intervali su kraći i kraći, i bol postaje sve intenzivniji. To je način razumevanja ljudske istorije. Ona će biti bolna. U početku će bol biti lokalan i umeren. Međutim na kraju kada se približimo drugom Hristovom dolasku, kataklizme će dolaziti kao rafalna paljba i bolovi će biti silni.

Dakle naš Gospod nam predstavlja početak u stihovima od 5. do 13. I to nas dovodidi do 14. stiha i od 14. do 23. stiha nalazimo poseban događaj koji se odnosi na izvanredno važan i veoma jasno određen događaj. U stvari, ovaj događaj je utvđen u 19. stihu, događaj o kome je reč se odnosi na period nazvan periodom Velikh Nevolja. ”Jer će u te dane biti nevolja”, molim vas obratite pažnju, “kakva nije bila od početka tvorevine što je Bog stvorio do sada, niti će biti”. Drugim rečima biće gore od svega što se ikada dogodilo, što čak obuhvata Potop u vreme Noe. To će predstavljati seriju kataklizmičnih događaja koji nemaju istorijsku paralelu.

Dakle ukoliko očekujete Utopiu, ona se neće dogoditi. Bolno je živeti u svetu. Bol će se povećati i intervali između bolova će se skraćivati. Ovaj i ovako precizno opasani period u kome živimo se nastavlja sve do drugog Hristovog dolaska. Međutim neposredno pre drugog Gospodnjeg dolaska će nastupiti doba Velikih Nevolja koje će biti bolnije nego bilo koje vreme koje mu je prethodilo … poput intenzifikacije porođajnih bolova koji postaju brži i oštriji krajnji i najekstremniji će nastupiti u vreme Velikih Nevolja. Nikada ništa ni slično tome se nije dogodilo od samog stvaranja sveta. Ovo će biti eskalacija zastrašujućih destruktivnih osuda ogromnih razmera kakve nikada ranije nisu iskušene. Isus je rekao, u ovom, današnjem vremnu, očekujte lažne učitelje, lažne proroke, prevarante, lažne religije, lažne Hristose, ratove, glasine o ratovima … koji će biti topli ratovi, hladni ratovi … zemljotrese, strahote na zemlji, strahote na nebu, glad, bolesti, kugu, progon vernika, mučeništva vernika, ali u budućnosti, sve to će eskalirati do nivoa koji nikad niko nije čuo niti ikad i mogao zamisliti. Sve će se to zbiti u periodu identifikovanom u 19 stihu, u periodu Velikih Nevolja … vremenu Velikih Nevolja.

To je period od sedam godina, prema proroku Danilu, kako je prororok Danilo zapisao u 9. poglavlju. Taj period nazivamo sedamdesetom nedeljom Danila. To je period od sedam godina nazvan periodom Velikih Nevolja. To je vreme smrtonosnog uništenja. Sotona će biti pušten, demoni su pušteni. Sotona i demoni će naneti neizrecivu štetu ljudima, strašna i pogubna šteta i smrt se nadvija nad ljudima. Antihrist će se pojaviti, lažni prorok će se pojaviti, antihrist preuzima i dominira svetom svojim moćima. On je pomognut i podržavan od strane demona kao i ljudi koji formiraju njegovu vojsku. Sve ovo, međutim, iako jeste delo Sotone i onih koji su povezani sa njim, predstavlja sud Božji. Iza njega je Božja osuda. Taj period od sedam godina je jasno opisan u Bibliji … kristalno jasno. Imamo 69. nedelja Danilove istorije od Artakserksove Uredbe da se obnovi Jerusalim, do dolaska Mesije. Možete, i apelujem na vas braćo moja i sestre, pratiti tih 69 puta sedam godina, i doćićete tačno do dana kada je Isus došao u Jerusalim nedelje o kojoj govorimo. To su uistinu periodi od sedam godina. Dakle Sedamdeseta nedelja, prema tome, mora biti i period od sedam godina. U stvari, na polovini tih sedam godina dolazimo u period Velikih Nevolja i poslednje tri i po godine će boti najgore. Biblija ga naziva tri-i-pola perioda, Danilo ga je nazvao vreme, vremena i pola vremena … vreme je jedan, puta je dva, a polovina je jedna polovina, tako da se radi o tri i po godine, ukoliko saberete. Danilo je napisao da je to period od dvanaest stotina i devedeset dana, ili dvanaest stotina i šezdeset dana kako piše u Otkrovenju. I Otkrovenje govori o tri-i-pola perioda. Dakle, kristalno je jasno da će druga polovina tog sedmogodišnjeg perioda najgora.

Kako bih vas uveo u sliku tog perioda, obzirom da nemamo takav opis od našeg Gospoda na ovom mestu, molim vas da otvorite vaše Biblije na 6. poglavlje Otkrovenja, obzirom da je u Otkrivenju od 6. do 19. poglavlja taj period precizno opisan. Otkrivenje 6. do 19 opisuje taj period i događaje tog perioda. Želim da shvatite obličje tog perioda, rekao je Isus, vremena koji treba da dođu, to vrijeme Velikih Nevolja, vreme kakvo svet nikada nije, niti će ikada doživeti, rekao je Isus. Evo njegovih karakteristika.

Najbolji način razumevanja karakteristika tog perioda je kroz praćenje tri serije knjige Otkrivenja. Sada me molim vas, braćo moja i sestre pratite. Imamo sedam pečata, pečata na svitku, na svitcima koji su zapečaćeni; nadalje pronalazimo sedam truba i konačno sedam čaša. Oni predstavljaju presude, presude koje će se redom razvijati, gotovo teleskopskim redom. Imate sedam pečata i iz sedmog pečata proizilazi sedam truba, od sedam truba proističe sedam čaša. Sedam pečata se protežu tokom čitavog perioda. Sedam truba pokrivaju srednji tačku i vreme iza nje. I sedam čaša predstavljaju brzometnu vatru koja dolazi na kraju. Dakle, to su katastrofalne presude koje dolaze, sažete u ovim slikama.

Ukoliko počnete 6-tim poglavljem, spoznajete da svitak zapečaćen sedmostrukim pečatima otvora Jagnje, jer je to posedovni list za zemlju, to je posedovni list za Kraljevstvo. I Jagnje ima pravo da uzme svitak i da ga otvori, obzirom da On ima pravo da upravlja i vlada. I tako on odmotava svitak, koji je kao testament od Boga. U davna vremena ljudi bi uzimali testament, umotavali ga i pečatili ga, i ponovo ga umotavali i pečatili, i umotavali ga i zapečali ga tako da pečati ne mogu biti polomljeni dokle god je osoba živa … po smrti osobe bi odpečatili testament i njegova volja bi bila otkrivena.

Dakle Jagnje koje je prestolonaslednik sveta uzima pečate i lomi ih. I kako svaki pukne, dobijamo redosled onoga što će se dogoditi u tih sedam godina. Prvo dolazi jahač na belom konju, ima luk i krunu i to je Antihrist. U prvih sedam godina, antihrist uspostavlja svoju vlast. Molim vas da obratite pažnju na bitan detalj a taj je da on ima luk ali nema strele. On dolazi u miru. On dolazi u sili, ali u miru. I uspostavlja mirovni sporazum sa Izraelom. On dostiže nadmoć i rešenje svetu, obzirom da navodno nudi sebe kao rešenje za haos. Naravno, u relativno kratkom vremenu on će otkriti svoju stvarnu prirodu i suštinu, međutim, obzirom da posle toga prvi konj Jovanove vizije je crveni konj, opisan u 4. stihu i mir nestaje sa planete i ljudi počinju da kolju jedni druge i veliki mač je u ruci ovog jahača.

Tada je treći pečat slomljen i glad prati. Uslovi 6. stiha su uslovi života u gladi. A onda je četvrti pečat slomljen i smrt i pakao izlaze i četvrtina populacije zemlje biva ubijena mačem, glađu, zarazama i životinjsko carstvo biva pušteno na čovečanstvo. Četvrtina čovečanstva će umreti u rano vreme tog sedmogodišnjeg perioda.

Peti pečat je slomljen i čujemo od mučenika koji počinju da postaju mučenici, zaklani za Kraljevstvo. Progon o kome je naš Gospod govorio odvijaće se velikom i nemilosrdnom silom.

Šesti pečat je slomljen, kako čitamo u 12. stihu i on predstavlja zemljotres. Zemljotres, veliki zemljotres i sunce postaje crno kao ugalj. Ceo mesec postaje crven kao krv. Zvezde nebeske padaju na zemlju kao što smokva odbacuje svoje nezrele smokve kada je potrese jak vetar. Nebo se cepa kao svitak kad ga savijete. I premeštena je svaka planina i ostrvo sa svog mesta.

Kraljevi zemaljski i velikaši i vojvode i bogataši i silni i svaki rob i slobodnjak sakriše se u pećine i u stene gorske, i govorahu gorama i stenama: “Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga što sedi na prestolu i od gneva Jagnjetova, jer dođe veliki Dan gneva njegova, i ko može opstati?” (Otkrovenje 6:15 – 17) Braćo moja i sestre, jasno možete osetiti eskalaciju užasa kada dođe do tog pada neba i zemlje, šestog pečata.

Tu je naravno i sedmi pečat. Sedmi pečat, opisan u 8. poglavlju 1 stih a to je tišina. Upravo će iz tog sedmog pečata, izaći sedam truba. I sada se katastrofe događaju još brže. Truba broj 1  7-og stiha zatrubi “I nasta grad i oganj, pomešani sa krvlju i to bi bačeno na zemlji, i trećšina zemlje izgore, i trećina drveća izgore, i sva trava zelena izgore.” (Otkrovenje 8:7)

Drugi anđeo zatrubi i “kao velika gora ognjem zapaljena bi bačena u more, i trećina mora posta krv, I izgibe trećina živih stvorenja u moru i trećina lađa propade.” (Otrkovenje 8: 8 – 9)

Treći anđeo zatrubi i “pade sa neba Zvezda velika… i pade na trećinu reka i na izvore voda. I trećina voda postadoše gorke”. Četvrti anđeo zatrubi, i “udarena bi trećina sunca i trećina meseca i trećina Zvezda, tako da se pomrači trećina njihova, i da trećina dana ne svetli, takođe i noći.

Deveto poglavlje Otkrovenja, peti anđeo zatrubi i pakao otvara i podigne demone koji su kao skakavci i oni izađoše i dadoše im se demonska vlast. Demoni su vezani ali su potpuno pušteni u vreme Velikih Nevolja. To će biti tako loše, da stih 6 kaže, “I u te dane tražiće ljudi smrt, i neće je naći, i poželeće da umru, i smrt će od njih bežati.

Trinaesta strofa, šesti anđeo zatrubi i 15. stih kaže da će trećina čovečanstva biti pobijena. I da će vojska na konjima doći sa istoka i njihov broj je dvesta miliona i njihov put će biti unapred pripremljen.

Idemo sada u 11. poglavlje 15. stih, “I sedmi anđeo zatrubi i poruka je data, Kraljevstvo sveta je postalo Kraljevstvo Gospoda našeg i Njegovog Hrista i On će vladati večno. “ Kada je sedmi anđeo zatrubio, dade se naredba sedmorici anđela da izliju sedam čaša gneva Božjeg na zemlju.  Prvi je izlio na zemlju i nastadoše rane zle i ljute na ljudima koji imaju žig zverin i koji se klanjaju liku… Antihrista. Drugi anđeo izli čašu u more, i ne samo trećina, već svako živo biće u moru umre. Treći anđeo izliva čašu i sve reke i potoci voda, svih slatkih voda postaju krv. Četvrti anđeo izliva čašu Božjeg gneva na sunce “i dano mu bi da žeže ljude ognjem. I sagorevali su ljudi od velike vrućine, i huliše Ime Boga.” Peti anđeo izliva čašu na presto zveri, “i kraljevstvo njegovo posta mračno. I grizli su jezike svoje od bola i hulili su Boga ali se nisu pokajali svojih dela.” Šesti anđeo izli čašu svoju na veliku reku Eufrat, voda je presušila i na taj način spremila put za kraljeve koji dolaze sa istoka, verovatno je to vojska od dve stotine miliona kako bi stigli do Armagedona, jer Armagedon počinje u sledećem stihu.

U 17. stihu sedmi anđeo izliva svoju čašu Božjeg gneva na vazduh “I zađe glas veliki iz hrama nebeskog od prestola, govoreći: “Svrši se!”” A zatim u 18 stihu čitamo,”I nastaše munje i gromovi i glasovi, i bi veliki zemljotres, takav zemljotres i tako veliki kakav ne bi otkada su ljudi na zemlji.

Na ovom mestu ćemo se, moja braćo i sestre, vratiti 13. poglavlju evanđelja po  Marku. Specifično delu koji nam pruža uvid u vreme Velikih Nevolja i eskalirajućih strahota i užasa. Vrlo verovatno se barem neki među vama pitaju: “Da li ćemo biti zahvaćeni u vrtlog tog perioda?” Imam dobre vesti za vas. Mislim da Novi Zavet uči da će Crkva biti uzneta pre tog vremena. Dakle da ćemo izbeći gnev obzirom da ćemo biti uzneseni. Međutim po našem uznesenju i kada  se sve, na privid ali i u realnosti, otme ljudskoj kontroli, u isto vreme će evanđelje biti propovedano. Propovedaće ga 144 hiljade Jevreja, dvanaest hiljada iz svakog plemena, kako je Jovan zapisao u 7. poglavlju Otkrivenja. Propovedaće ga, 42. meseca dva moćna svedoka prema 11. poglavlju Otkrivenja. Propovedaće ga silni “anđeo koji leti posred neba, koji ima večno Evanđelje da blagovesti onima koji žive na zemlji i svakom plemenu i rodu i jeziku i narodu.” Izrael će biti spašen. Dve trećine Jevreja će biti osuđeno za neveru, jedna trećina će biti spašena. To će biti najveći preporod bilo kog vremena ljudske istorije.

Braćo moja i sestre to je ono što predstoji svetu.

Sada, razmišljajući o tome, hajde da pogledamo iznova tekst. Sada ćemo konačno pogledati tekst koji je pred nama. Tri stvari koje želim da uvidete … događaj, događaj koji označava ovo doba, doba Velikih Nevolja. Kako ćemo umeti da prepoznamo taj događaj? Ukoliko će čitava ljudska istorija biti puna obmana, lažnih proroka, lažnih učitelja i prevaranata, čitava istorija puna katastrofa, ratova, gladi, zemljotresa, čitava istorija koja će biti ispunjena progonom vernika, kako možemo prepoznati početak tog događaja? Kako da to prepoznamo? “Kad vidite da Gnusoba Opustošenja, za koju govori prorok Danilo, stoji gde ne treba – koji čita da razume.” Kada vidite da Gnusoba Opustošenja stoji gde ne bi trebalo da stoji, to je događaj, izuzetno važan događaj koji će svima objaviti da smo na pragu perioda Velikih Nevolja. Kada se to desi, znaćete da ste u vremenu Velikih Nevolja.

Molim vas, braćo i sestre da uvidite da ovo nije upozorenje za učenike. Ovo je za čitaoce. Da li razumete? “Koji čita da razume.” To nije dodao neki urednik, to je ono što je Marko napisao. Ovo se neće desiti dok sve ovo ne bude zapisano u Bibliji i čitano. Shodno tome ovo upozorenje, ukoliko tako želite, je za buduće generacije čitalaca, a ne za one koji slušaju na Maslinskoj gori, već za buduće čitaoce Novog Testamenta.

Šta je to što budući čitaoci Novog Zaveta moraju zapaziti? GNUSOBU OPUSTOŠENJA. Kažete: “Šta je to?”  Dakle, ako se vratimo evanđelju po Mateju i delu u kome piše o tome pronalazimo sledeće, “Gnusobu Opustošenja, o kojoj govori prorok Danilo, gde stoji na mestu svetome – ko čita da razume.” O kojoj govori prorok Danilo. Danilo je govorio o tome tri puta. Nećemo večeras, obećavam vam, obrađivati Danila, to bi zahtevalo čitav niz propovedi. Danilo tri puta piše o Gnusobi Opustošenja. Međutim pre no što kročimo dalje, apsolutno je neophodno ustanoviti tačno značenje termina. Gnusoba znači nešto bogohulno, nešto odvratno, nešto odvratno Bogu, nešto što predstavlja svetogrđe, nešto nebitno. Koristimo je u opisu nemorala, idolopoklonstva, paganske religije. Koristi se u Starom zavetu, koristi se i u knjizi Otkrivenja najmanje tri puta. Sve što gnuša Boga. Sve što huli Boga. A u isto vreme, pustoši, ili unišava, ili razara. Često korišćen termin u Bibliji da označi bilo šta sto je apsolutno poražavajuće.

Dakle doći će do događaja bogohuljenja koji će razoriti ili skrnaviti. Neminovno se nameće prirodno pitanje – šta predstavlja bogohulni događaj koji onečišćuje i skrnavi i stoga  ga Bog mrzi? Kao što sam već rekao, Danilo piše da je to nešto što stoji na mestu na kome ne bi trebalo da bude. Nešto stoji gde ne treba da bude.

Mi, naravno, znamo o čemu Danilo piše, obzirom da on to pominje, pre svega, u Danilu 9:27 : “Kada Antihrist dođe, princ koji je doći, on će uništiti grad i svetinju. On će napasti Jerusalim i obnovljenu crkvu.” Hram će biti obnovljen u periodu koji predstoji vremenu Velikih Nevolja. Dapače, Danilo piše da će napraviti savez sa Jevrejima od sedam godina. On će biti taj koji će navodno uspostaviti konačni mirovni sporazum na Bliskom istoku. On će napraviti savez, međutim Danilo piše, u sredini tog perioda dakle posle tri i po godine. U sredini perioda, on će prekršiti savez. Napašće Izrael. Počeće da masakrira Jevreje. I on će postaviti svoj presto, Antihrista, u hramu … i u to vreme će proglasiti sebe za Boga.

Uz put, ukoliko želite da znate – u islamskoj eshatologiji, Mahdi, Islamski Antihrist, koji kada dođe, kako piše u Islamskoj eshatološkoj literaturi, njihovoj autoritativnoj literaturi to jest Kuranu, dakle kada Mahdi dođe on će postaviti svoj presto i uspostaviti svetski Islamski centar moći u Jerusalimu na Brdu Hrama. To je njihova eshatologija. I usput, on će biti potpomognut i podržan od strane proroka, a prorok će biti Isus. To je ono što Muslimani kažu. Isus, koji će se vratiti i saopštiti Hrišćanima: “Svi ste, sve vreme, bili u krivu u vezi mene, ja nisam umro, nisam vaskrsao, nisam platio za greh, ja sam radikalni musliman.” I on će ispravi sve nesporazume koji se tiču njega i on će privesti ceo svet Mahdiju. I svako ko ne bude obožavao Mahdija će biti masakriran. To je islamska eschatologija.

Veoma u skladu sa Svetim Pismom. Njihov Mesija je Biblijski Antihrist. Uzgred budi stavljeno na znanje, Muslimani takođe imaju i Antihrista. Njihov Antihrist je čovek koji će doći i reći da je Isus, Sin Božji. Potpuno Sotonsko preinačenje istine.

Dakle kada Antihrist dođe, on će uspostaviti svoju vlast u Jerusalimu, u hramu, i postaviće sebe tamo gde nipošto ne treba da stoji … u hramu posvećenom Bogu. 12. poglavlje Danla upućuje na to veoma detaljno, da će doći, dve trećine Jevreja će biti osuđeni od strane Boga za neveru, jedna trećina će verovati. I u središnjoj tački intervala, vreme, vremena, i pola vremena, Antihrist će doći. On će oskrnaviti hram u trajanju od tri i po godine, ili kao Otkrivenje 11: 2, kaže, 42 meseca. Dakle, to su dva puta kada Danilo upućuje pažnju na Gnusobu Opustošenja. Prva dva, i još jedan put, a to je u 11. poglavlju 31. stih, i ovo je veoma važno, obzirom da u 11. poglavlju 31. stih Danilo na veoma zanimljiv način pominje Gnusobu Opustošenja. U 11:31 on pominje Gnusobu Opustošenja u odnosu na ono što Antioh Epifan uradio. Antioh Epifan je Selucidski kralj koji je 15. decembra, 167. godine pre Hrista doveo 250,000 vojnika u Izrael. Klao je Jevreje, masakrirao je Jevreje; 167 pre Hrista je žrtvovao svinje na oltaru, isprskao je grad svinjskom supom. Postavio je idola Zevsu, zabranio prinošenje žrtava, zabranio svako Bogosluženje, kako čitamo u 1 Makabejcima. Nameravao je da uspostavi u hramu obožavanje Zevsa. To je, takođe, Gnusoba Opustošenja i osnovni razlog iz kog nam Danilo ispisuje ovaj zapis između druga dva, je kako bi nam pružio istorijski model prirode Gnusobe Opustošenja. To će biti vladar koji ulazi u hram u nameri da huli i skrnavi ono što je povezano sa istinitim i živim Bogom te da uspostavi obožavanje sebe u hramu. Imate primer toga u Antiohu. I to je Gnusoba Opustošenja obzirom da je stavio idola da stoji gde ne treba stoji.

To je upravo ono što će se desiti u sredini 70. nedelje Danilove. Taj lik će se pojaviti kao mirotvorac. On će razoriti mir. On će početi pokolj Jevreja. On će uspostaviti presto sa kog će vladati. To je Antihrist. Vi ste pročitali više o njemu u trinaestom poglavlju Otkrivenja i na drugim mestima. To je dovoljno za sada.

Dakle kako ćete znati da ste u periodu Velikih Nevolja? Znate zbog opisanog događaja. Neka to generacija čitalaca zna. To je događaj. Ljudska istorija je u porođajnim bolovima. U toku prve tri i po godine perioda Velikih Nevolje će se bolovi uvećati u učestalosti i pojačati u intenzitetu. Međutim, od tog događaja pa nadalje, frekvencija bolova dobija prirodu brze paljbe, a intenzitet raste do ekstrema i tako će se odvijati do konačnog kraja.

Pitate, “Šta je konačni kraj?” Konačna kraj je tema o kojoj ću vam propovedati večeras moja braćo i sestre. Idemo na 24. stih: “U tim danima nakon te nevolje … šta onda? … Onda će se sunce pomračiti, mesec svoju svetlost izgubiti, zvezde će sve pasti i onda … stih 26 kaže … Tada ćete ugledati Sina Čovčjega kako dolazi.” Dakle, period Velikih Nevolja će trajati sve do Hristovog povratka. Kada pogledate ljudsku istoriju ne možete a ne priznati,”Isus je bio u pravu, to je način na koji je rekao da će se istorija odvijati?” I to u celosti i punoći toka istorije. “Da li sve ide od lošeg ka gorem?” Naravno, već zli ljudi postaju sve gori i gori i gori. Akumulirana sila pokvarenosti. Upravo tako, braćo moja i sestre. Na ovom mestu neizbežno je postaviti pitanje: “da li je zamislivo ili je moguće da postoji neka moćna sila, neka masivna sila ljudi koji su naoružani i opasni i koji mrze Jevreje i koji mrze Boga Izraela i koji bi mogli zauzeti Jerusalim i uspostavi svoju vlast u njemu i ustoličiti svog vođu tamo? Da li vam to zvuči kao čudna zamisao? Nažalost zvuči prilično normalno u svetu u kome živimo.

Antihrist će ratovati sa svetima, prema Otkrivenju 13: 7. On će istovremeno ubijati Jevreje, prema Otkrivenju 12: 1 i 13, i 17. Drugim rečima to će biti masakr ogromnih razmera. Opet to je deo Božje presude neverujućem Izraelu. Ali čak i vernici koji umiru će ući u prisustvo Gospoda, zar ne? Bog će dopustiti nekima od njih da umru. Međutim Bog neće dozvoliti da čitav Izrael  izumre. On štedi trećinu. Zašto? On ih štiti. Prema 12. poglavlju Otkrivenja, ono što će se dogoditi kada antihrist oslobodi svoj bes na Jevreje, neposredni čin Boga je da ih pokupi i On će ih letom spasti, kako kaže Sveto Pismo, na velikim krilima orla.

Zašto Bog štiti Jevreje? Mora da ih zaštiti obzirom da u suprotnom niko ne bi otišao u Božansko Kraljevstvo. Ovo je zemaljsko Kraljevstvo, tako da morate zaštiti neke ljude koji će naslediti Kraljevstvo. “Hodite blagosloveni Oca moga; primate Kraljevstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta.” To su reči našeg Gospoda koje su zapisane u Mateju 25:34 u istoj poruci.

Dakle Bog neće dozvoliti Antihristu da pobije sve Jevreje. Jedna trećina Jevreja će biti otkupljena i mnogi od njih će biti zaštićeni i oni će biti stavljeni na mesto utočišta gde Antihrist ne može dopreti do njih, tako da trećina Jevreja može biti zaštićena do odlaska u Kraljevstvo. Antihrist će zaklati mnoge vernike. Vidimo da plaču pod oltarom, zar ne, u poglavlju 6. “Koliko dugo, O Gospode, koliko dugo ćeš pustiti ovo da traje?” Međutim, mnogi od vernika će živeti i preživeti i otići u Božje Kraljevstvo. Tako će Kraljevstvo biti naseljeno i vernicima koji žive na zemlji.

Pitate se,” A šta je uznesenom Crkvom? ” Mi ćemo se vratiti sa Hristom i sa deset hiljada svojih svetaca. On se vraća, mi smo ovde u našem proslavljenom obliku, oni su ovde su u svom ljudskom obliku, u odnosu sa njima poput onog koji su anđeli imali sa Starozavetnim ljudima.

Dakle, to je događaj. To je događaj. I kakva je reakcija na događaj? Kakva je reakcija? To je prilično jednostavno. Stih 14 opet, “Kada vidite taj događaj, onda oni koji su u Judeji neka beže u brda.” Bežite napolje. “A onaj ko je na krovu da ne silazi u kuću, a onaj ko je na polju da se ne vraća natrag da uzme haljinu svoju.” Drugim rečima, to je ogromna nevolja. A ako se desi da se živite u Izraelu u to vreme, reći ću vam šta ja verujem, verujem da će Izrael postati žarište čak i za evanđelje i biti ključna tačka za hrišćanske misije obzirom na prisustvo 144 hiljada Jevreja, dvanaest hiljada iz svakog plemena koji propovedaju evanđelje. I dva svedoka propovedaju u Jerusalimu. Jerusalim će biti preobraćen, upravo kako stoji u 11. poglavlju Otkrivenja. To će biti svetska centralna tačka za hrišćanstvo. Tako da u Jerusalimu neće biti samo Jevreji koji su prišli Hristu, biće i neznabožaca koji su prišli Hristu. A ako se desi da ste tamo kada se dogodi Gnusoba Opustošenja, i hram je preuzet i Gnusoba Opustošenja bude postaljena u njega i počne progon, napustite momentalno Jerusalim. Ovo je dramatična promena u strategiji. Ovo je dramatična promena.

Braćo moja i sestre ne postoji drugačiji način da vam ovo pojasnim do sledećeg. To će vreme kada Velika Naredba više nije na snazi. Obično bi naš Gospod izgovorio: “Kada dođe taj čas, ne brinite o tome šta će se dogoditi.” Upravo smo pročitali, zar ne? Ne brinite o tome šta ćete reći, Sveti Duh će vam dati reči. Budite smeli, propovedajte evanđelje, proglasite krst. Ali On to više ne govori, ne sada, ne ovde. Bežite napolje. Trčite za svoj život jer vi bežite, ja ću da vas sačuvati za Moje Kraljevstvo. To je period kada više nemaju evangelističku obavezu prema svetu. Evanđelje će propovedai leteći anđeo, možda. Ko zna na koji drugi način obzirom da je mnogo načina na raspolaganju, preuzimanje sa interneta, itd, itd. Međutim, ukoliko ste zabrinuti bežite napolje. Nema više uzmi svoj krst, budi hrabar, ustani, svedoči, šta god. Samo beži. To će biti, Luka kaže u Luki 21, vreme Velikih Nevolja. I kao što čitamo u ovom delu, to će biti slično ničemu što je svet ikada video. Ikada doživeo. Bežite.

A nevolju oslikava i izjava u 18.stihu, “Molite se Bogu da ne bude vaše bežanje u zimu. Jer će u te dane biti nevolja kakva nije bila od početka tvorevine što je Bogstvorio do sad, niti će biti.” Takođe,..17. strofa… “molite se za one koje su trudne i doje bebe, jer one ne mogu brzo da se kreću.” Takođe, naš Gospod poručuje: “Molite se da to nije u subotu jer možda postoje ograničenja Subotnjeg zakona.” Drugim rečima, reakcija je bežanje, jer ono je izazvano lomljenjem konačnog pečata dakle rafalnim izlivanjem nevolja truba i oštrih osuda. A u sred svega toga, klanje od strane Antihrista i njegove vojske a kao reakcija na Božju osudu i Božiju želju da zaštiti Svoj narod za Svoje Kraljevstvo.

I to je treća tačka … zaštita. Ovaj događaj, reakcija, i zaštita. Stih 19 kaže: “Tih dana će biti vreme nevolja, kao što se nije dogodilo od početka stvorenja koje je Bog stvorio do sada i nikada neće.” Ne znam način na koji bi ova istina mogla biti jasnije saopštena. Molim vas, dragi prijatelji, ovo nije opis uništenja Jerusalima u 70 a.d., kako Pretoristi kažu. Ako ne znate šta je to, budite zahvalni, biti blagodarni, radujte se. Postoje ljudi koji zapravo misle sve ovo desilo da u razaranjem Jerusalima u 70 a.d. Sve to. Postoje ljudi koji stvarno misle da je to bio drugi dolazak Hristov. Shvatite, to je bila katastrofa. Ali ono što su Rimljani uradili se nije moglo opisati kao nešto najgore što se desilo od bilo čega drugog što se odigralo od početka stvaranja. To svakako ne opisuje neki od prošlih događaja u jednoj zemlji od strane jedne vojske u jednom vremenskom periodu, a svakako ne čini ništa da objasni knjigu Otkrovenja.

Ukoliko podržavate Pretoristički stav, reći ću vam šta će se desiti kada dođete do knjige Otkrivenja. Potpuno ćete biti izgubljeni. Beznadežno ste izgubljeni usled činjenice da ne možete objasniti ali ni slovo čitave knjige. Vreme Velikih Nevolja će biti bespresedentno vreme. Biće toliko stravično da Gospod skraćuje taj period. 20. stih “I da Gospod ne skrati te dane, niko se ne bi spasao; ali izabranih radi, koje izabra, skratio je te dane.” Zašto? Jer Mora da ih održi u životu. Da su produženi, Antihrist bi ih našao i krenuo za njima. Pogledajte, živimo u svetu gde mogu da nađu svakoga, zar ne? Mogu vas pronaći bilo gde da ste, neki GPS je i sada usmeren u pravcu vaše glave. Stoga da Gospod nije skratio taj vremenski period, ne bi preostao niko za Kraljevstvo.

Dakle Bog mora da uradi ovo veoma, veoma precizno – naime osudu bezbožnika, uništavajući sve bezbožnike, dozvolivši da neki vernici umru, ali u isto vreme štiteći Jevreje i neznabošce da uđu u Njegovo zemaljsko Kraljevstvo, da ustanove porodice i nastane Kraljevstvo, Kraljevstvo koje će trajati hiljadu godina kao što je napisano u dvadesetom poglavlju Otkrivenja. Dakle, radi izabranih, on skraćuje dane.

I za vreme tih skraćenih dana ako vam neko vam kaže: “Evo, ovde je Mesija; ili Eno onde, ne verujte” To je upravo ono što Muslimanska eshatologija kaže. Islam ima dva Isusa koji se presreću na kraju vremena. Ne verujte u to. Lažni Hristosi će biti svuda. Lažni proroci svuda. Zašto? Zato što je savršeno vreme za lažne proroke da se jave obzirom da će ljudi biti tako očajni da razumeju sve ovo, očajni i žedni objašnjenja. Zašto se ovo dešava? Šta da radimo, gde da idemo? I lažni, sotonski prevaranti će ih navoditi pravo u Sotonine obmane, daleko od istine.

I oni će biti prilično ubedljivi, obzirom da je napisano u Svetom Pismu da će pokazati znake i čudesa u cilju da prevare, ako je moguće, i izabrane. Da li je to moguće? Da li je moguće navesti izabrane na stranputicu? Ne, to je cela poenta rečenice. Veoma je važno da se kaže izabrane u stihu 20, i izabrane u stihu 22, jer to stavlja teret na Božji izbor, namesto na našu veru. Braćo moja i sestre, da je rekao, “Za dobrobit vernika, skratio je te dane.” Ili da je rekao, “Da bi da zavedu, ako je moguće, vernike.” Moglo bi se reći, “Pa neko je mogao prestati da veruje.” Ali ako pogledate iz Božjeg stanovišta i vi ste izabrani, to rešava problem. On će zaštititi Njegove. On će da zaštiti Svoje Lične.

Dakle govorimo o izboru i govorimo o istrajnosti. Trči, beži, ne veruj u pogrešnu stvar. To je aspekt istrajnosti. Doktrina istrajnosti znači da se morate pokoriti i vi se ponašate i vi reagujete. Vi bežite od lažnih učitelja. Vi bežite od obmanjivača. Vi im ne verujete. To je naša strana, to je istrajnost svetih, lice ili naličje toga je da ste izabrani i On vas čuva i On vas vodi i On vas štiti. A lažni Hristovi, kao što sam već rekao, će biti veoma, veoma moćni. Oni će imati sve moći Sotone iza sebe kako bi bili u stanju da načine znake i čudesa. Ne znamo šta je priroda tih stvari, ali će po svemu sudeći biti veoma ubedljivi ali ne i izabranima. Zašto? Jovan 10 stih 5, poslušajte ovo, govoreći o izabranima, “A za tuđinom neće poći, nego će pobeći od njega, jer ne poznaju glas tuđinaca.Jovan 10: 5. Isus je to izrekao sa pozitivne strane, “Moje ovce slušaju moj glas i znaju me.

Ne morate biti u strahu od lažnih učitelja. Znate glas vašeg pastira, vi znate istinu. Lažni Mesija će se po svemu sudeći infiltrirati u redove onih koji beže. Oni će govoriti, “Vidi, ovde je Hristos,” prema Mateju 24:26, “Evo Hrista“, “Tu je Hristos,” “Hristos je u pustinji.” “Hristos je u dnevnoj sobi.” Sve to će biti laži, ne verujte im, ne izlazite, nemojte se izlagati smrti. Pa kako ćemo znati kada istiniti Hrist dolazi? Oh, znaćete. Znaćete obzirom da u 24. stihu “sunce će se pomračiti, mesec će svoju svetlost izgubiti. Zvezde će padati. Sve sile nebeske će se pokrenuti pa ćete videti znak Sina čovečijeg kako dolazi u oblacima sa velikom moći i slavi.

I usput budi svima stavljeno na znanje, Otkrivenje 1: 7 kaže, “Svako oko će ga ugledati.” Stoga ne brinite. Znate, uistinu je u najmanju ruku čudno čuti ljude koji tvrde: “Pa zapravo Hrist je došao u 70 a.d.” Zaista? Ceo svet ga je video? Ko ga je video? Oni su videli Tita, rimskog generala. Ovih se dana pojavio neki lik koji je sada predvideo da Hristos dolazi, ne sećam se tačnog datuma… Mart neki? 21. mart, dotični je i ranije predviđao Hristov povratak i svi ljudi koji ga prate su obukli svoje pidžame, sedeli na krovovima da bi konačno morali da uđu u kuću obuku se i odu svako na svoj posao pošto Hrist nije došao. Svi ti i takvi ljudi su zapravo pripadnici kultova koji uporno tvrde da je Hrist zapravo došao, ali je to bio takoreći privatan dolazak. Ne, neće biti privatnog dolaska. Otkrivenje 1:7, “On ide sa oblacima, i ugledaće ga svako oko.Matej 24:27, “Kao što munja izlazi od istoka i sine do zapada, tako će biti i dolazak Sina Čovečjega.” To je neće biti tajna, to će biti eksplozija na celom nebu. Plus, naš Gospod dolazi sa deset hiljada svojih svetaca, kaže Juda 14. Konačno, nismo li čitali da će kolaps čitavog univerzuma nagnati ljude da sakriju svoja lica od Njegovog dolaska? Otkrivenje 6.15 Braćo moja i sestre ove večeri smo govorili o Gospodnjem dolasku na kraju vremena Velikih Nevolja. Luka zapisuje sledeće Luka 21:28, “Kada se počne ovo događati, uspravite se i podignite glave svoje, jer se približava vaše izbavljenje.” Za generacije koje će živeti u vreme Velikih Nevolja, sve što treba da uradimo je da ih uputimo da otvore svoje Biblije do propovedi na Maslinskoj Gori našeg Gospoda Isusa Hrista kao i do knjige Otkrivenja i znaće tačno gde su. Ne znajući tačan dan i sat, oni mogu sa sigurnošću znati vreme u kome su. I mi znamo, dragi prijatelji, da nismo u tom vremenu. Mi nismo u tom vremenu. Nije bilo Gnusobe Opustošenja. Događaji o kojima sam vam propovedao se nisu desili. I kao što sam rekao, verujem da je dobra vest za nas uznesenje crkve (Crkva, braćo moja i sestre moje nije građevina, Crkva ste vi, svako od vas ponaosob) pre perioda Velikih Nevolja te da ćete biti zaštićeni od tog časa dok sva događanja o kojima sam propovedao se budu odvijala na zemlji.

Braćo moja i sestre naš Gospod i Spasitelj Isus Hrist dolazi. On dolazi. A pre nego što uđemo u period Velikih Nevolja i sve o čemu sam vam ove večeri propovedao bude pušteno na svet, verujem da će Gospod prikupiti svoju Crkvu. I pošto izgleda da se to može desiti u bilo koje vreme, takve stvari, kao što se svet oblikuje  u ono što izgleda kao da je unapred izrežirano da se tako izrazim, to ne znači ništa drugo do da je uznesenje crkve sve bliže. Budite spremni.

I u poslednjem stihu naš Gospod kaže i poručuje što i ja vama poručujem na kraju ovovečernje propovedi  “rekao sam vam sve ove stvari unapred. Vi ste bez izgovora. Idite propovedajte poruku!

Oče, zahvalni smo ti za istinu. Zahvaljujemo Ti na njenom snažnom uticaju. Živimo u svetu kada su ljudi fascinirani fantazijom. Kako glupo. Kako glupo da spekulišu o budućnosti. Kako glupo da spekulišu o fantaziji, da žive u svetu fantazija, a ne svetu realnosti. Čak je i Hrišćanska fikcija o budućnosti besmislena. Pomozi nam da živimo u realnosti Tvoje Reči i da shvatimo šta Tvoja Reč otkriva. I znajući za čovečji strah od Gospoda, molimo te da nam pomogneš da ubedimo ljude dok još imamo priliku, pre nego što nas više ne bude, da nam pre vremena Velikih Nevolja pomogneš da budemo verni u proglašenju evanđelja, i u pozivu ljudi na spasenje tako da mogu izbeći dolazeći gnev. Zahvaljujemo ti, Gospode za Tvoju veličanstvenu dobrotu kojom umiruješ naša srca u spoznaji da te ništa od svega što se u svetu odvija ne iznenađuje, obzirom da je to upravo onako kako si Ti  rekao da će biti. I to utvrđuje našu veru i naše poverenje u Tvoju Reč. Gospode, zahvaljujemo ti što nas voliš i što Si poslao svoga Sina za naše spasenje čime nas je On potpuno spasao od dolazećeg gneva. I neka svi koji su čuli ovu propoved istinski i bez i malo rezerve veruju u evanđelje. Neka niko ne izađe iz Tvog Doma opirući se veličanstvenom spasenju koje Ti nudiš, i neka svako od nas stavi svoje poverenje u Hrista, i potom ode dalje da proklamuje tu istinu. Za to se molimo u Njegovo ime. Amen.